Predpisy

I Všeobecné podmienky

1. Internetový obchod, ktorý sa nachádza na webovej adrese www.bemondi.sk, umožňuje uskutočňovanie nákupov prostredníctvom internetu.

2. Obchod www.bemondi.sk je prevádzkovaný firmou:

BEMONDI Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
DIC: PL5223068612


3. Korešpondenčná adresa:

    BEMONDI
    ul. Bokserska 66A
    02-690 Warszawa
    Poľsko

4. Nákup v internetovom obchode www.bemondi.sk znamená súhlas s predmetnými pravidlami.

 

II. Postup na podávanie a realizácia objednávok

5. Objednávku môžete podávať pomocou funkcie pridania produktu do košíka a potom tlačidlom „Objednávka“, telefonicky alebo poslaním e-mailu.
Na správne objednanie si nemusíte zakladať používateľský účet. V prípade, že si založíte účet, môžete sledovať stav realizácie vašej objednávky.

6. Základnou podmienkou na realizáciu uskutočnených nákupov je správne vyplnenie kontaktných údajov vrátane správnej a platnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, kde budeme môcť potvrdiť objednávku.

7. Objednávky môžete podávať nonstop po celý rok.

8. Objednanie tovaru znamená predloženie ponuky na kúpu objednávateľom. V prípade výskytu skutočností, ktoré znemožňujú úplnú alebo čiastočnú realizáciu podanej objednávky, si firma vyhradzuje právo na zastavenie realizácie objednávky – zaväzuje sa o vzniknutej situácii bezodkladne informovať objednávateľa.

9. Objednávky, v ktorých neboli správne vyplnené kontaktné údaje (neexistujúca e-mailová adresa alebo chýbajúce telefónne číslo), nebudú realizované.

10. Firma si vyhradzuje právo na zastavenie objednávok, ktoré sú pochybné.

11. Ceny tovaru, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode www.bemondi.sk, sú uvedené v Euro a sú vrátane DPH (ceny brutto).

12. Firma vystavuje na kúpený tovar paragón alebo faktúru DPH. Aby ste dostali faktúru DPH, musíte správne uviesť firemné údaje vrátane DIČ.

13. Okrem zásielkového predaja existuje možnosť osobného odberu.

14. Formy platby v obchode BEMONDI.sk:

- hotovosť - osobný odber v centrále firmy,

- prevod - záloha - objednávka bude realizovaná, keď budú peniaze pripísané na účet našej firmy a budú zaúčtované (nevyžadujeme poslanie potvrdenia platby na náš účet); prevod realizujte, prosím, po prijatí patričnej informácie od obchodníka obsluhujúceho objednávku,

- na dobierku - v prípade zásielky na dobierku je potrebné zaplatiť za tovar pri odbere zásielky.

15. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od dátumu prijatia objednaného tovaru.

16. Cena prepravy je určená pre každú krajinu osobitne. V prípade doručenia do iného štátu, prosíme o kontakt.

17. Nábytok je doručovaný v kartónoch a vo väčšine v rozloženom stave.

18. Šofér pri doručení nie je povinný vynášať nábytok do domu alebo bytu. Každý klient si zabezpečuje nosenie nábytku sám.

 

III. Zloženie a realizácia reklamácií

17. Ohlásenie reklamácie musí obsahovať podrobný opis vzniknutých vád, presné označenie predaného produktu ako aj presné údaje kupujúceho. Do reklamácie musí byť priložený originálny doklad potvrdzujúci kúpu tovaru v podobe pokladničného bloku alebo faktúry, potvrdzujúci dátum nakúpeného tovaru ako aj údaje predávajúceho.

18. Predajca poinformuje kupujúceho o výsledku reklamácie v termíne 14 dní od dátumu nahlásenia reklamácie.

19. V prípade ohlásenia reklamácie o poškodenom produkte na ďialku je kupujúci povinný priložiť fotodokumentáciu poškodených častí (najlepšie e-mailom vo verzii elektornickej).

20. Ohlásenie reklamácie týkajúce są mechanicky poškodených elementov je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu pred ich montážou. Po zamontovaní poškodených elementov reklamácie nebudú vybavené kladne.

21. Produkty, ktoré boli predmetom reklamácie sú doručované do centrály na náklady firmy BEMONDI len v tom prípade, ak zaslanie poškodených tovarov, ktoré sú predmetom reklamácie, bolo dohodnuté s obsluhou internetového obchodu a reklamácia bola uznaná ako zásadná a vznikla vinou producenta. V opačnom prípade náklady na prepravu reklamovaného produktu znáša kupujúci.

22. O výsledku reklamácie ako napr. Náprava produktu, výmena na nový alebo vrátenie zaplatenej ceny, rozhoduje predajca na základe ocenenia poškodeného produktu.
 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov (POÚ) je BEMONDI Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa DIČ (NIP): 5223068612 IČ (REGON): 365088012 KRS 0000630651.
2. Osobné údaje sú spracúvané na účely spojené s realizáciou otázky vyššie a príčinou kontaktu a na realizáciu s tým súvisiacich právnych povinností. Právny základ spracúvania tvorí čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (úradný vestník EÚ L 2016.119.1) (GDPR).
3. Príjemcovia osobných údajov sú subjekty, ktorým musí POÚ na základe práva odovzdať údaje fyzickej osoby a subjekty zaisťujúce informačnú obsluhu umožňujúcu realizáciu otázky.
4. Údaje budú spracúvané po dobu uschovania dokumentácie definovanú vo zvláštnych právnych predpisoch, pokiaľ chýba po dobu do vypršania nárokov vyplývajúcich 
z kontaktu, maximálne 3 roky. 
5. Fyzická osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravenie, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvania, právo vzniesť odpor voči spracúvaniu a tiež právo na prenášanie osobných údajov a právo vzniesť sťažnosť 
k dozornému orgánu.
6. V prípade údajov spracúvaných na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – osobe náleží právo kedykoľvek súhlas stiahnuť bez vplyvu na zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím, s právom.
7. Uvedenie údajov je dobrovoľné, neuvedenie údajov nevyhnutných s ohľadom na druh spracúvania môže znemožniť spoluprácu s POÚ.