-10% na celú ponuku so zľavovým kódom BEMONDI10. Doprava zdarma od 300 €.

Obchodné podmienky

Načítávanie...

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Váš záujem o výrobky ponúkané internetovým obchodom www.bemondi.sk.

Na udržanie čo najvyššej kvality poskytovaných služieb dovoľujeme si Vám nižšie predstaviť Všeobecné podmienky vo verzii pre spotrebiteľa a podnikateľa. 

Zoznámte sa, prosím, s obsahom príslušných podmienok ešte pred nákupom vybraného tovaru. 

Pre priamy prechod na všeobecné podmienky pre spotrebiteľa kliknite tu.

Pre priamy prechod na všeobecné podmienky pre podnikateľa kliknite tu.

Pripomíname, že fyzickým osobám, ktoré vedú podnikateľskú činnosť (podnikateľom), a ktoré majú v úmysle uzavrieť zmluvu priamo súvisiacu s ich podnikateľskou činnosťou, ale nemajú pre týchto podnikateľov odbornú povahu vyplývajúcu najmä z predmetu nimi vykonávanej podnikateľskej činnosti, sú im udelené niektoré práva určené pre spotrebiteľa. Preto sú pre týchto podnikateľov určené ustanovenia Všeobecných podmienok pre spotrebiteľa, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa záruky za chyby zakúpených produktov a služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa nami ponúkaných výrobkov alebo služieb, či spojených s obsahom Všeobecných podmienok, prosíme o kontakt obsluhy e-shopu.

Sme Vám k dispozícii.

Tím Bemondi

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY E-SHOPU PRE SPOTREBITEĽA ZO DŇA 20. MARCA 2020 

I. Definícia

 1. E-shop – internetový obchod, ktorý je IT platformou typu e-commerce nachádzajúci sa na adrese www.bemondi.pl a vedený Predajcom, prostredníctvom ktorého môže zákazník zadávať objednávky.
 2. Predávajúci (Poskytovateľ služieb) – BEMONDI sp. z o.o. (spol. s.r.o.) so sídlom vo Varšave (00-688), ul. Emilie Plater 28, zapísaná do obchodného registra Štátneho súdneho registra vedeného Okresný súdom pre hl. m. Varšavu, XII Ekonomický odbor Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000630651, DIČ: 5223068612, IČ: 365088012, výška základného kapitálu: 50 000,00 poľských zlotých, adresa elektronickej pošty: kontakt@bemondi.sk, kontaktný telefón: (421) 902482729‎.
 3. Zákazník – fyzická osoba s plnou právnou zodpovednosťou, ktorá má v úmysle využívať alebo využíva služby ponúkané e-shopom, a najmä má v úmysle uzavrieť zmluvu s predávajúcim pre účely, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou; alebo fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu priamo súvisiacu s podnikateľskou činnosťou, kedy z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre neho nemá odbornú povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, poskytovanej na základe ustanovení Živnostenského registra.
 4. Objednávka – vyhlásenie vôle zákazníka priamo smerujúce k zatvoreniu zmluvy, uvádzajúce najmä druh a počet tovaru, ktorý je ponukou na uzatvorenie zmluvy.
 5. Tovar – výrobky a služby vzťahujúce sa k produktom ponúkaným predávajúcim v e-shope.
 6. Zmluva – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi predávajúcim a zákazníkom, uzatvorená na diaľku prostredníctvom e-shopu alebo telefonicky.  
 7. Používateľský účet – panel určený príslušnému zákazníkovi v dôsledku správnej registrácie, kde sú zhromažďované a uchovávané údaje, najmä údaje týkajúce sa objednávok zákazníka a údaje uvedené pri odosielaní týchto objednávok a umožňujúce zákazníkovi sledovanie statusu objednávky.
 8. Newsletter – informácie s novinkami zasielané zákazníkom, ktorí sa prihlásili na ich odber, obsahujúce marketingový obsah týkajúci sa tovaru predávajúceho.
 9. LiveChat – interaktívne okno na komunikáciu slúžiacu na kladenie otázok týkajúcich sa fungovania e-shopu.
 10. Ochrana súkromia – dokument upravujúci zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu.
 11. Pracovný deň – dni od pondelka do piatka s výnimkou štátnych sviatkov.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky sú určené spotrebiteľom (v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka) a fyzickým osobám uzatvárajúcim zmluvu viazanú priamo na ich podnikateľskú činnosť, kedy z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nesúvisí s ich profesijnou činnosťou a sú zákazníkmi e-shopu. 
 2. Fyzickým osobám uzatvárajúcim zmluvu viazanú priamo na ich podnikateľskú činnosť, kedy z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nesúvisí s ich profesijnou činnosťou, neplatia ustanovenia týkajúce sa záruky uvedenej v bode XII. Všeobecných podmienok a sú pre nich platné ustanovenia Všeobecných podmienok pre podnikateľa.
 3. Cieľom ustanovení Všeobecných podmienok nie je vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv zákazníka, na ktoré má právo podľa platných právnych predpisov. V prípade nesúladu ustanovení týchto Všeobecných podmienok s vyššie uvedenými právnymi predpismi, majú prednosť práve právne predpisy.
 4. Všeobecné podmienky uvádzajú pravidlá predaja tovaru pri použití diaľkových komunikačných prostriedkov prostredníctvom e-shopu (objednávkový formulár, účet používateľa, e-mail) alebo telefonicky, a tiež zásady používania e-shopu zákazníkmi a poskytovanie doplnkových služieb (napr. Newsletter, LiveChat).
 5. Služby poskytované fyzickým osobám sú určené výhradne osobám, ktoré dosiahli plnoletosť.
 6. Kontakt na obsluhu e-shopu je možný prostredníctvom e-mailu na adrese: kontakt@bemondi.sk, alebo prostredníctvom telefónnej linky: (421) 902482729.
 7. E-shop je v prevádzke 24 hodín denne po celý rok, avšak vzhľadom na nutnosť vykonávania údržby v rozsahu udržiavania funkčnosti e-shopu si predávajúci vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie poskytovania jednotlivých služieb, o čom bude zákazníkov informovať oznámením na internetových stránkach e-shopu.
 8. Korešpondenčná adresa, kancelária, showroom: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 66A 02-690 Warszawa. Adresa pre vrátenie, sklad: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa.
 9. Pokiaľ z ustanovení Všeobecných podmienok nevyplýva nič iné, prebieha všetka komunikácia so zákazníkom prostredníctvom ním uvedenej e-mailovej adresy alebo mobilného telefónu. 
 10. Predávajúci je oprávnený uvádzať obmedzenie maximálneho počtu kusov uvedeného tovaru alebo kategórie tovaru, na ktoré sa objednávka vzťahuje. Informácie týkajúce sa obmedzenia maximálneho počtu uvedeného tovaru alebo kategórie tovaru sú dostupné v e-shope počas objednávania. 

III. Poskytovanie služieb elektronickou cestou

       Predávajúci poskytuje elektronickou cestou nasledujúce služby:

 1. umožňuje prezeranie tovaru v e-shope,
 2. predaj tovaru pomocou diaľkových komunikačných prostriedkov e-shopu, t.j. pomocou objednávkového formulára, používateľského účtu alebo e-mailom,
 3. používateľský účet,
 4. Newsletter,
 5. LiveChat,
 6. komentovanie a hodnotenie tovaru,
 7. kontaktný formulár.

Tieto Všeobecné podmienky sú podmienkami v zmysle čl. 8 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou, a predávajúci má povinnosti poskytovateľa služieb vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona.

Technické požiadavky nevyhnutné na spoluprácu s IT systémom, ktorý poskytovateľ služieb používa:

 1. počítač, smartfón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet;
 2. prístup do elektronickej pošty; 
 3. internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 32 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 9 a vyššej, Opera vo verzii 23 a vyššej, Google Chrome vo verzii 37 a vyššej;
 4. odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; 
 5. odporúčané zapnutie možnosti ukladania súborov cookies a obsluhy Javascript v internetovom prehliadači;
 6. minimálne jeden zo štandardných programov na otváranie súborov typu: PDF.
 7. Podrobné podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní jednotlivých služieb elektronickou cestou sú obsiahnuté v ďalšej časti týchto Všeobecných podmienok.
 8. Poskytovateľ služieb zaistí zákazníkovi možnosť kedykoľvek ukončiť využívanie služieb poskytovaných elektronickou cestou.
 9. Zakázané je pridávanie obsahu nezákonnej povahy.
 10. Zákazník je povinný používať e-shop spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a dodržiavať osobné práva a práva intelektuálneho vlastníctva tretích osôb. 
 11. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje podľa skutočného stavu.  
 12. Poskytovateľ služieb podniká kroky kvôli zaisteniu správneho fungovania e-shopu, a to v takom rozsahu, aký vyplýva z aktuálnych technických znalostí a zaväzuje sa k okamžitému odstráneniu porúch vo fungovaní e-shopu, ktoré mu boli zákazníkmi oznámené.
 13. Zákazník môže poskytovateľa služieb informovať o všetkých poruchách vo fungovaní e-shopu (reklamácia) a zasielať všetky svoje názory a žiadosti týkajúce sa fungovania e-shopu.
 14. Zákazník môže hlásiť reklamácie, vyjadrovať svoje názory a žiadosti prostredníctvom e-mailových správ na adresu poskytovateľa služieb, ktorá je uvedená v bode I. ods. 2 Všeobecných podmienok.
 15. Ak porušujú obsahy zverejnené na internetových stránkach e-shopu osobné práva zákazníka alebo inej osoby, môžu tieto osoby potenciálne narušenie hlásiť poskytovateľovi služieb, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb, ktorá je uvedená v bode I. ods. 2 Všeobecných podmienok.
 16. Po prijatí reklamácie alebo oznámení o potenciálnom porušení, začne poskytovateľ služieb neodkladne nevyhnutné kroky na odstránenie porúch vo fungovaní e-shopu alebo odstránení obsahu z e-shopu, ktorý je príčinou takého narušenia. 
 17. Poskytovateľ služieb zodpovedá za obsah zverejnený zákazníkmi, pokiaľ dostane oznámenie o ich nezákonnosti v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok.
 18. V prípade prijatia oznámenia o nezákonne umiestnenom obsahu si poskytovateľ služieb vyhradzuje právo na odstránenie komentárov zákazníkov, najmä v zmysle nevhodného obsahu alebo takého, ktorý môže stanoviť porušenie platných právnych predpisov, kedy bolo na základe oznámenia tretích osôb alebo príslušných orgánov uznané, že môžu byť porušením platných právnych predpisov.
 19. Poskytovateľ služieb nie je povinný publikovať obsahy zverejnené zákazníkmi, a to najmä a v prípade, kedy sú tieto obsahy nevhodné, poškodzujú záujmy poskytovateľa služieb alebo také, ktoré môžu byť porušením platných právnych predpisov.

IV. Postup na zadávanie objednávok

 1. Informácie o tovare obsahujúce jeho cenu a popis, vrátane technických parametrov sú ponukou na uzatvorenie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci vo forme prílohy ku Všeobecným podmienkam pripája v e-shope dokument informujúci zákazníka o typických vlastnostiach jednotlivého tovaru, ako i informácie o odporúčaných spôsoboch používania tovaru, s ktorými sa zákazník musí zoznámiť ešte pred zadaním objednávky.
 3. Ponuka na uzatvorenie zmluvy je záväzná do chvíle, kedy ju predávajúci z e-shopu neodstráni alebo neinformuje zákazníkov o tom, že je tovar nedostupný.
 4. Cena tovaru viditeľná v e-shope je uvedená v Euro a je vrátane DPH. Cena neobsahuje prípadné náklady na dopravu, platbu, alebo súvisiace služby (napr. montáž), ktoré sú uvádzané alebo určené predávajúcim počas zadávania objednávky.
 5. Cena a všetky náklady, o ktorých sa hovorí vo vyššie uvedenom odseku, sú záväzné vo chvíli zadania objednávky zákazníkom a nezmenia sa bez ohľadu na zmeny ceny v e-shope, ktoré sa môžu objaviť v zmysle jednotlivého tovaru po zadaní objednávky zákazníkom. 
 6. Zákazníkom zavedené alebo uvedené kontaktné údaje určujú, kto bude kupujúcim tovaru (zmluvnou stranou), a okrem toho bude v prípade pochybností uvedená adresa bydliska alebo adresa firmy nachádzajúca sa v kontaktných údajoch zároveň dodacou adresou zakúpeného tovaru, a e-mailová adresa bude využívaná na komunikáciu so zákazníkom týkajúcu sa realizácie objednávky a iných služieb poskytovaných elektronickou cestou.
 7. Objednávky, v ktorých boli nesprávne vyplnené alebo uvedené kontaktné údaje (neexistujúci e-mail alebo chýbajúce telefónne číslo), nebudú vybavené.
 8. Predávajúci umožňuje zadanie objednávky prostredníctvom:a) používateľského účtu; b) objednávkového formulára; c) e-mailovej správy; d) telefónneho kontaktu.
 9. Objednávky zadané v sobotu, nedeľu a iné dni, ktoré sú štátnymi sviatkami, budú vybavené prvý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bola objednávka zadaná, iba že by niečo iné vyplývalo z obsahu Všeobecných podmienok. 

 V. Registrácia používateľského účtu 

 1. Predávajúci umožňuje zákazníkovi bezplatnú registráciu používateľského účtu pri každej návšteve e-shopu a priamo počas zadávania objednávky.
 2. Registrácia prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Zákazník vypĺňa registračný formulár v súlade s návodom, kde okrem iného uvedie: adresu elektronickej pošty, názov používateľa účtu (login/prihlasovacie meno) a heslo pomocou ktorého sa bude zákazník prihlasovať na svoj účet, ako i meno a priezvisko.
 3. Na účely založenia používateľského účtu zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými podmienkami, Ochranou súkromia a súhlasí s ich obsahom, má rovnako možnosť súhlasiť s inými dobrovoľnými súhlasmi týkajúcimi sa marketingovej činnosti predávajúceho.
 4. V dôsledku správneho uvedenia vyššie uvedených registračných údajov do formulára a výberom možnosti „založiť účet“, e-shop vygeneruje a odošle zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu automatickú správu, ktorá obsahuje informácie o spôsobe aktivácie účtu.
 5. Pri zadávaní obsahu hesla by mal zákazník zohľadniť skutočnosť, že na zvýšenie úrovne zabezpečenia sa musí heslo skladať z minimálne 6 znakov, z ktorých jeden znak musí byť číslo. Heslo je dôvernou informáciou výhradne pre zákazníka. Zákazník je povinný stanoviť heslo spôsobom znemožňujúcim jeho odhalenie tretími osobami. Zákazník nesmie sprístupňovať obsah prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám.
 6. Zákazník je zodpovedný za sprístupnenie hesla iným subjektom, najmä je povinný uhradiť všetky náklady za všetky objednávky zadané prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla k používateľskému účtu, jedine že by k zadaniu objednávky prostredníctvom účtu nedošlo zavinením zákazníka (napr. hackerským útokom). Zákazník si môže heslo zmeniť vo svojom účte.
 7. Vo chvíli potvrdenia registrácie (aktivácie účtu) dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi registrovaným subjektom (používateľom účtu) a predávajúcim, ktorého predmetom sú služby týkajúce sa používateľského účtu poskytované podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.
 8. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od poskytovaných služieb e-shopu pomocou zrušenia založeného účtu, čo nemá však vplyv na objednávky zadané prostredníctvom tohto účtu.
 9. Predávajúci môže účet používateľa odstrániť s okamžitou platnosťou, pokiaľ jeho používateľ porušuje ustanovenia Všeobecných podmienok alebo všeobecne platných právnych predpisov s tým, že uvedie príčinu odstránenia tohto účtu.
 10. Predávajúci umožňuje súčasné založenie používateľského účtu a zadanie objednávky.

VI. Objednávka pomocou objednávkového formulára a používateľského účtu

 1. Kvôli začatiu procesu zadania objednávky si zákazník vyberá tovar dostupný v e-shope a vkladá ho do virtuálneho „košíka“. Zákazník môže v nákupe pokračovať a robiť príslušné zmeny v tovare vo virtuálnom košíku alebo prejsť do etapy dokončenia objednávky pomocou tlačidla „Prejsť k pokladni“.
 2. Objednávku zákazník dokončí interaktívnym formulárom dostupným na internetových stránkach e-shopu alebo potvrdí údaje zhromaždené v rámci používateľského účtu. 
 3. Na dokončenie objednávky vyplní zákazník formulár podľa pokynov, kde uvedie o. i.: identifikačné údaje, číslo kontaktného telefónu, e-mailovú adresu, adresu dodania, údaje na faktúru, metódu dodania, pokiaľ tieto údaje neboli už doplnené v rámci používateľského účtu.
 4. Uvedené údaje zákazník potvrdzuje vždy v etape zhrnutia objednávky a vyberá spôsob platby.
 5. Zákazník potvrdzuje zoznámenie sa s týmito Všeobecnými podmienkami, Ochranou súkromia a súhlasí s ich obsahom, rovnako má možnosť vyjadriť ďalšie dobrovoľné súhlasy týkajúce sa marketingovej činnosti predávajúceho.
 6. Zadanie objednávky na tovar prostredníctvom objednávkového formulára a používateľského účtu je možné po dokončení celého procesu zadania objednávky (popísané v bode 1 – 5) a po kliknutí na tlačidlo „objednať a zaplatiť“, čo sa rovná uzatvoreniu zmluvy. 
 7. Zákazník robí platby spôsobom predpísaným pre platobnú službu, uvedie informácie týkajúce sa platobnej karty (ak sa vzťahuje na vybraný spôsob platby) alebo postupuje v súlade s inštrukciami uvedenými na stránkach operátora platobných služieb. Podmienky platieb sú uvedené v bode IX. Všeobecných podmienok.
 8. Po potvrdení objednávky s povinnosťou zaplatiť, predávajúci potvrdí zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré budú zákazníkovi zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail, najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 9. Neodkladne po prijatí informácie o úhrade objednávky predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty potvrdí prijatú platbu zákazníka a informuje ho o prijatí objednávky na realizáciu.
 10. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka kontaktovať telefonicky v prípade akýchkoľvek otázok alebo prípadných pochybností.

VII. Objednávka prostredníctvom telefonického kontaktu

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúce telefónne čísla na zadávanie objednávok:(421) 902482729 – dostupné od pondelka do piatka v dobe od 9:00 do 20:00 (s výnimkou štátnych sviatkov iných než nedeľa, poplatok za hovor je štandardný – podľa cenníka operátora).
 2. Objednávky zadané prostredníctvom telefónu musia obsahovať minimálne ustanovenie týkajúce sa objednávaného tovaru, t.j. názov, počet a jeho cenu, a tiež iné doplnkové ustanovenia, t.j. miesto dodania, spôsob platby a kontaktné údaje zákazníka, vrátane e-mailovej adresy.
 3. Predávajúci informuje zákazníka o cene tovaru, o ktorý má zákazník záujem, zisťuje jeho dostupnosť, predstavuje základné informácie o spôsoboch platby, dodania, právnych dôsledkoch uzatvorenia zmluvy a odpovedá na eventuálne otázky, a poskytuje jasné, zrozumiteľné a nezavádzajúce informácie v českom jazyku.
 4. Predávajúci kontroluje náklady dodania za objednaný tovar na základe adresy uvedenej zákazníkom.
 5. Po objasnení obsahu objednávky informuje predávajúci o celkových nákladoch za objednávku.
 6. Pokiaľ zákazník neuvedie v objednávke lehotu, počas ktorej bude očakávať od predávajúceho odpoveď, objednávka zadaná týmto spôsobom pre neho nebude záväzná, pokiaľ nebude okamžite prijatá predávajúcim.
 7. Predávajúci potvrdí zákazníkovi prijatú objednávku a obsah ponúkanej zmluvy a tiež  zásady pre platby, a to zaslaním e-mailovej správy spolu s informáciami o nutnosti potvrdenia objednávky zákazníkom s povinnosťou úhrady, zoznámenie sa so Všeobecnými podmienkami a Ochranou súkromia a ich následným potvrdením, v dôsledku čoho dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 8. Vo chvíli zadania objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka v súlade s vyššie uvedeným odsekom dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 9. Ak nepotvrdí zákazník objednávku s povinnosťou úhrady v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia informácie o nutnosti potvrdenia zo strany zákazníka objednávky s povinnosťou úhrady, bude objednávka stornovaná.
 10. Po potvrdení objednávky s povinnosťou úhrady potvrdí predávajúci zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré zákazníkovi zašle prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 11. Ihneď po prijatí informácie o úhrade objednávky potvrdí predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty prijatie platby od zákazníka a informuje o prijatí jeho objednávky na realizáciu.
 12. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka telefonicky kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností.
 13. Zaznamenanie, zaistenie a sprístupnenie obsahu uzatvorenej zmluvy zákazníkovi nasleduje prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok a Ochrany súkromia na internetových stránkach e-shopu, zákazníkovi je zaslaná e-mailová správa, o ktorej sa hovorí v tomto vyššie uvedenom paragrafe, zaznamenaním a uložením vyhlásenia o zadaní objednávky s povinnosťou úhrady v e-shope, a tiež pripojením potvrdenky o nákupe tovaru k zásielke. 
 14. Obsah zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zaistený v IT systéme e-shopu.
 15. Pokiaľ zákazník pri zadaní telefonickej objednávky neuvedie adresu elektronickej pošty, dodáva predávajúci tovar spolu s podpísanými dokumentmi zo strany predávajúceho, a síce: Zmluva, Všeobecné podmienky, Ochrana súkromia, ktoré budú pripravené na podpis zákazníkom. V takom prípade je zmluva uzatvorená vo chvíli podpisu vyššie uvedených dokumentov zo strany zákazníka pod podmienkou, že bude jeden exemplár dokumentov určených predávajúcemu odovzdaný kuriérovi.

VIII. Objednávka prostredníctvom e-mailovej správy

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúcu e-mailovú adresu na zadávanie objednávok: kontakt@bemondi.sk.
 2. Objednávka zadaná prostredníctvom e-mailovej správy musí obsahovať minimálne základné ustanovenia týkajúce sa objednávaného tovaru, t.j. názov, počet a jeho cenu, a tiež iné doplnkové ustanovenia, t.j. miesto dodania, spôsob platby a kontaktné údaje zákazníka, vrátane e-mailovej adresy. 
 3. Pokiaľ zákazník neuvedie v objednávke lehotu, počas ktorej bude očakávať od predávajúceho odpoveď, objednávka zadaná týmto spôsobom pre neho nebude záväzná, pokiaľ nebude okamžite prijatá predávajúcim. 
 4. Predávajúci potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky spolu s informáciami o nutnosti potvrdenia objednávky zákazníkom s povinnosťou úhrady, zoznámenie sa so Všeobecnými podmienkami a Ochranou súkromia a ich následným potvrdením, v dôsledku čoho dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 5. Vo chvíli zadania objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka v súlade s vyššie uvedeným odsekom dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 6. Ak nepotvrdí zákazník objednávku s povinnosťou úhrady v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia informácie o nutnosti potvrdenia zo strany zákazníka objednávky s povinnosťou úhrady, bude objednávka stornovaná.
 7. Po potvrdení objednávky s povinnosťou úhrady potvrdí predávajúci zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré zákazníkovi zašle prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 8. Ihneď po prijatí informácie o úhrade objednávky potvrdí predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty prijatie platby od zákazníka a informuje o prijatí jeho objednávky na realizáciu.
 9. Všetka korešpondencia predávajúceho a zákazníka bude prebiehať prostredníctvom e-mailových správ, čo však nevylučuje právo zákazníka kontaktovať predávajúceho tiež iným spôsobom.
 10. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka telefonicky kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností.
 11. Zaznamenanie, zaistenie a sprístupnenie obsahu uzatvorenej zmluvy zákazníkovi nasleduje prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok a Ochrany súkromia na internetových stránkach e-shopu, zákazníkovi je zaslaná e-mailová správa, o ktorej sa hovorí v tomto vyššie uvedenom paragrafe, zaznamenaním a uložením vyhlásenia o zadaní objednávky s povinnosťou úhrady v e-shope, a tiež pripojením potvrdenky o nákupe tovaru k zásielke. 
 12. Obsah zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zaistený v IT systéme e-shopu. 

IX. Platby

        Predávajúci poskytuje v e-shope nasledujúce spôsoby platby:

 1. v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii predávajúceho, a to najneskôr vo chvíli vlastného odberu zo skladu predávajúceho alebo iného miesta uvedeného pri zadávaní objednávky – realizácia objednávky sa začína po ukončení procesu zadávania objednávky;
 2. prevodom – vo forme platby vopred – realizácia objednávky je začatá po zaúčtovaní úhrady na bankovom účte predávajúceho (predávajúci nevyžaduje zaslanie potvrdenia o úhrade na bankový účet);
 3. Blue Media – systém zabezpečených internetových platieb – realizácia objednávky je začatá po prijatí potvrdenia o správnom prevedení operácie od platobného operátora;
 4. dobierkou alebo platobnou kartou – tovar musí byť uhradený prepravcovi v hotovosti alebo platobnou kartou vo chvíli dodania tovaru – realizácia objednávky je začatá po ukončení procesu zadávania objednávky.
 5. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. a) a d), kedy si zákazník vlastným pričinením tovar neprevzal, má predávajúci právo objednávku po uplynutí trojdňovej lehoty stornovať, a to počínajúc odo dňa, kedy Predávajúci získal tovar späť od prepravcu alebo po uplynutí lehoty pre osobný odber tovaru.
 6. Predávajúci môže so zákazníkom dohodnúť opätovné dodanie alebo osobný odber za podmienky, že bude osobný odber alebo opätovné dodanie tovaru uhradené vopred.
 7. Vyššie uvedené ustanovenia ods. 2 a 3 nevylučujú možnosť predávajúceho požadovať od zákazníka úhradu objednaného tovaru i úhradu škody vzniknutej za nerealizované dodanie alebo objednávku (najmä náklady za nerealizovanú zásielku z dôvodu zákazníka) zásielky).
 8. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. b) musí byť platba vykonaná počas 7 pracovných dní na bankový účet uvedený v e-mailovej správe, v ktorej je potvrdená zadaná objednávka. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty má predávajúci právo objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar. 
 9. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. c) informuje predávajúci zákazníka o chýbajúcej platbe a vyznačí mu náhradný termín úhrady, rovnako môže informovať o iných spôsoboch platby. Po uplynutí nového termínu úhrady môže predávajúci objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar. 
 10. Ak bude nutné vrátiť finančné prostriedky za transakciu vykonanú platobnou kartou zákazníka, uskutoční predávajúci vrátenie čiastky na bankový účet priradený k platobnej karte.
 11. Ak vykoná zákazník platbu za časť objednávky (s výnimkou hotovostných platieb, platby platobnou kartou na dobierku alebo pri vlastnom odbere), informuje e-shop zákazníka o chýbajúcej platbe a stanoví mu nový termín na doplatenie objednávky. Po uplynutí tejto lehoty má predávajúci právo objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar. V prípade stornovania objednávky budú uhradené finančné prostriedky za tovar vrátené zákazníkovi, a to formou zodpovedajúcou vybranému spôsobu platby. 
 12. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. b) – d) môže zákazník požadovať dokladovanie predaja faktúrou a súhlasiť so zaslaním faktúry elektronickou cestou. Ak si vyberie zákazník možnosť uvedenú v tomto odseku, zašle predávajúci zákazníkovi elektronickú faktúru na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Elektronické faktúry sú vystavované vo formáte pdf. 
 13. Vyššie uvedené ustanovenia ods. 9 sa netýkajú predaja s dodaním mimo územia Slovensko (zásielkový predaj). V prípade takého predaja vystaví predávajúci zákazníkovi faktúru. Ak bude zákazník súhlasiť, faktúra bude mať elektronickú formu a bude zaslanie na e-mailovú adresu zákazníka.
 14. Zákazník má možnosť odvolať súhlas, o ktorom sa hovorí vo vyššie uvedenom odseku 9 a 10, a to kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy predávajúcemu.  
 15. Súhlas zákazníka s vystavovaním a zasielaním faktúr v elektronickej forme nevylučuje právo predávajúceho na vystavovanie a zasielanie účtovných dokladov, vrátane faktúr a účteniek v papierovej verzii. 
 16. Pravidlá elektronických platieb prostredníctvom Blue Media sú dostupné na internetových stránkach https://bluemedia.pl/. 
 17. Službu elektronických platieb realizuje: Blue Media Spółka Akcyjna (akciová spoločnosť) so sídlom v Sopote, ul. Powstańców Warszawy 6, PSČ: 81-718, zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VIII. Ekonomický odbor Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000320590, DIČ 585-13-51-185, IČ 191781561, so základným kapitálom vo výške 2 000 000 PLN (plne splateným), pod dohľadom Komisie pre Finančný dozor a zapísanej do štátneho registra platobných inštitúcií pod číslom IP17/2013.
 18. Pravidlá platieb platobnou kartou pomocou platobných terminálov využívaných predávajúcim prostredníctvom PaySquare sú dostupné na internetových stránkach https://epayment.pl.worldline.com/.
 19. Službu platby platobnou kartou v mieste odberu na ul. Bokserska 66A vo Varšave realizuje: PaySquare Spółka Europejska (európska spoločnosť) so sídlom v 3526 LB Utrecht, Eendrachtlaan 315 (Holandsko), zapísaná do Obchodného registra Obchodnej komory Utrechtu pod číslom 30196418, vystupujúca v Poľsku ako PaySquare SE Spółka Europejska (európska spoločnosť), Pobočka v Poľsku, Al. Niepodległości 124, kancelária č. 23, 02-577 Varšava, („PaySquare”). PaySquare je zapísaná do registra platobných inštitúcií Holandskej národnej banky (register je dostupný na stránkach www.dnb.nl) a je oprávnená poskytovať služby uvedené vo Všeobecných podmienkach na základe povolenia Holandskej národnej banky. PaySquare poskytuje služby na území Poľskej republiky na základe oznámenia tejto skutočnosti Holandskou národnou bankou zo dňa 31.12.2013 predloženého Komisii pre Finančný dozor.

X. Doba realizácie objednávky a dodania

 1. Pri každom tovare je uvedená predpokladaná doba realizácie objednávky. Ak nie je doba realizácie objednávky uvedená, predpokladá sa termín 7 pracovných dní. Doba realizácie objednávky záleží na dostupnosti príslušného tovaru.
 2. Doba realizácie objednávky to je čas počínajúc od chvíle zaúčtovania platby alebo podľa bodu IX. ods. 1 Všeobecných podmienok, až do chvíle odovzdania objednávky zo skladu predávajúceho prepravcovi, ktorý realizuje dodanie, alebo sprístupnenie tovaru na osobný odber (zahŕňa kompletizáciu objednávky, prípravu na odoslanie/vydanie, dohodnutie termínu dodania so zákazníkom).
 3. Predávajúci ponúka tiež predaj tovar s predĺženou dobou dostupnosti Tovaru. Táto informácia je uvedená vždy na produktovej karte príslušného tovaru. Vo vzťahu k tomuto tovaru musí byť doba realizácie objednávky predĺžená o dobu dostupnosti príslušného tovaru.
 4. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru: a) prostredníctvom prepravných firiem, b) pomocou vlastnej dopravy predávajúceho, c) osobným odberom zákazníka – miesto odberu je určené počas zadávania objednávky.
 5. Vzhľadom na charakter tovaru je termín dodania stanovený individuálne so zákazníkom s výhradou nižšie uvedených odsekov. 
 6. Dodanie prebehne počas 14 pracovných dní od chvíle prípravy tovaru na odoslanie.
 7. Dodanie nezahŕňa službu výnosu tovaru do priestorov zákazníka. Vydanie tovaru prebehne pred priestory zákazníka. 
 8. Prípadné náklady za dopravu uvedené počas zadávania objednávky sa týkajú dodania na územie Slovensko.
 9. V prípade dodania tovaru na územie Slovensko ponúka predávajúci bezplatné dodanie tovaru uvedeným spôsobom, ak je celková hodnota tovaru v objednávke minimálne vo výške 300 (slovami: tristo) Euro. V prípade, ak dôjde k situácii uvedenej vo Všeobecných podmienkach (napr. čiastočné storno objednávky), a celková hodnota objednávky bude nižšia než 300 (slovami: tristo) Euro, ustanovenia o bezplatnom dodaní nebudú použité a zákazník bude povinný uhradiť náklady za dodanie tovaru podľa platného cenníka nachádzajúceho sa na stránkach e-shopu a v objednávkovom formulári.
 10. V prípade zahraničného dodania je zákazník povinný pred zadaním objednávky kontaktovať servis e-shopu, a to kvôli stanoveniu možnosti prípadného dodania a výpočtu nákladov za dopravu. Ak nebude dohodnutý spôsob a náklady za dopravu do zahraničia, pôjde o významný nedostatok v objednávke a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, jedine že by predávajúci so zákazníkom opätovne stanovil podmienky objednávky. 
 11. Objednávka na tovar s rôznymi dobami realizácie objednávky a dodaním tovaru je zasielaná až po kompletizácii celej objednávky, tzn. po uplynutí najdlhšej z uvedených dôb realizácie objednávky a dodania tovaru, jedine že by predávajúci so zákazníkom dohodol inú lehotu na dodanie tovaru.

XI. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.  
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy sa stal zákazník majiteľom tovaru alebo kedy tretia osoba, iná než prepravca a uvedená zákazníkom, sa stala majiteľom tovaru.
 3. Na využitie práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať predávajúceho (adresa na vrátenie tovaru: Bemondi sp. z o.o. (spol. s.r.o.), ul. Bokserska 64, 02-690 Varšava, adresa elektronickej pošty: kontakt@bemondi.sk, kontaktný telefón: (421) 902482729‎) o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy cestou jednoznačného vyhlásenia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. písomne na adresu: ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa,
 2. elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt@bemondi.sk,
 3. telefonicky na čísle: (421) 902482729.
 1. Zákazník môže využiť vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je dostupný na stránkach e-shopu v záložke „formuláre odstúpenia od zmluvy“.
 2. Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, aby zákazník zaslal informáciu týkajúcu sa uplatnenia jeho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Právo odstúpenia od zmluvy zákazníkovi nenáleží v zmysle zmluvy: 
 4. o poskytovaní služieb, pokiaľ predávajúci plne vykonal službu so súhlasom zákazníka, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovať o tom, že po splnení poskytovania služby zo strany predávajúceho, stráca zákazník právo na odstúpenie od zmluvy;
 5. kde cena alebo odmena závisí na výkyvoch finančného trhu, na ktorý nemá predávajúci vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 6. v ktorej je predmetom zmluvy nespracovaný tovar, vyrobený podľa špecifikácie zákazníka alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 7. v ktorej je predmetom poskytovania vec dodávaná v zaistenom balení, ktoré nemožno po otvorení z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak bol obal otvorený po dodaní takého tovaru;
 8. v ktorej je predmetom tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoj charakter neoddeliteľne spojené s inými predmetmi;
 9. v ktorej zákazník vyslovene požadoval, aby k nemu predávajúci prišiel kvôli vykonaniu rýchlej opravy alebo údržby; pokiaľ predávajúci navyše poskytoval iné služby než tie, ktorých prevedenie zákazník požadoval alebo dodáva tovar iný než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, náleží zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy súvisiacej s ďalším tovarom;
 10. uzatvorenej cestou verejnej dražby.

XII. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci zákazníkovi okamžite všetky platby získané od zákazníka, vrátane nákladov za dodanie tovaru (s výnimkou ďalších nákladov vyplývajúcich zo zákazníkom vybraného spôsobu dodania iného než je najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim), najneskôr však 14 dní odo dňa, kedy bol predávajúci informovaný o rozhodnutí zákazníka o výkone práva odstúpenia od tejto zmluvy. 
 2. Vrátenie platby predávajúci vykoná prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, aká bola vybraná zákazníkom v prípade prvej transakcie, jedine že by zákazník súhlasil s iným riešením.
 3. V každom prípade zákazník nehradí žiadne poplatky v súvislosti s takým vrátením.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na pozdržanie vrátenia platby do doby prijatia tovaru alebo do chvíle dodania dokladu o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastúpi skôr.
 5. Ak dostal zákazník tovar v súvislosti so zmluvou, je povinný tovar ihneď odoslať alebo odovzdať predávajúcemu na adresu: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, v každom prípade však najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy zákazník informoval o odstúpení od zmluvy. 
 6. Lehota bola splnená, pokiaľ zákazník tovar odoslal pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
 7. Zákazník hradí náklady za vrátenie tovaru. Výška takých nákladov je odhadovaná na maximálnu čiastku cca 3 500 Euro za kus. Náklady za vrátenie tovaru sú stanovené predovšetkým rozmermi tovaru a vzdialenosťou miesta, v akej sa tovar nachádza od skladu predávajúceho. Maximálna odhadovaná výška týchto nákladov sa týka vrátenia tovaru na územie Slovensko. V prípade objednávky mimo Českú republiku bude zákazník informovaný o odhadovaných nákladoch za vrátenie tovaru počas zadávania objednávky.
 8. Zákazník je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z jeho použitia iným spôsobom, než bolo nevyhnutné na stanovenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.
 9. V prípade potreby vrátenia tovaru veľkých rozmerov musí zákazník predávajúceho kontaktovať spredstihom.

XIII. Proces podávania a realizácie reklamácie a zásady zodpovednosti 

 1. Obchod sa zaväzuje dodať tovar bez chýb. Výnimkou je tovar, ktorý vo svojom popise uvádza fyzické chyby. V tomto rozsahu je zodpovednosť predávajúceho vylúčená.
 2. V prípade dodania tovaru zákazníkovi prostredníctvom prepravnej firmy alebo pomocou predávajúceho, je zákazník povinný tovar skontrolovať v dobe prevzatia a spôsobom predpokladaným v prípade zásielok tohto druhu. Pokiaľ zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu tovaru, je povinný učiniť nevyhnutné kroky na určenie zodpovednosti prepravcu.
 3. Zákazník je povinný nahlásiť predávajúcemu reklamácie, a informovať ho o všetkých chybách tovaru – pred začatím montáže tovaru.
 4. V prípade zistenia chyb na tovare, podľa zásad uvedených v čl. 561 a nasl. Občianskeho zákazníka, potom zákazník nakupujúci tovar môže požadovať:
 1. opravu tovaru,
 2. výmenu tovaru za tovar v bezchybnom stave,
 3. zníženie ceny tovaru,
 4. alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 1. Zákazníci majú nárok na podanie reklamácie v rozsahu záruky za fyzické chyby predávaného tovaru v súlade s Občianskym zákonníkom s ohľadom na ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľov.
 2. Reklamácie možno podávať prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky a písomne. Kontaktné údaje predávajúceho kvôli podávaniu reklamácií boli uvedené v bode I. Všeobecných podmienok.
 3. Reklamácia musí obsahovať: 
 1. údaje osoby alebo subjektu podávajúceho reklamáciu (meno a priezvisko alebo úplný názov, kontaktné údaje), 
 2. uvedenie dôvodu reklamácie (vrátane podrobného popisu zistených chýb a dát ich zistenia, ak je to relevantné),
 3. označenie objednávky, ktorej sa reklamácia týka,
 4. obsah žiadosti.
 5. V prípade reklamácie tovaru realizovanej prostredníctvom elektronickej pošty musí zákazník k popisu zistených chýb pripojiť fotodokumentáciu zobrazujúcu reklamovanú chybu (ideálne v jpg. formáte), čo nie je povinné.
 6. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí v lehote 14 dní od dátumu prijatia správne zhotovenej reklamácie v súlade s vyššie uvedenými odsekmi. Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí k reklamácii vo vyššie uvedenej lehote, znamená to, že bola reklamácia zo strany predávajúceho uznaná.
 7. Predávajúci zodpovedá za záruku, ak došlo k zisteniu chyby pred uplynutím dvoch rokov od vydania tovaru zákazníkovi. 

XIV. Záruky

 1. Na tovar ponúkaný predávajúcim sa môže vzťahovať záruka udelená výrobcom alebo iným tretím subjektom (garantom) alebo inými popredajnými službami. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na akýkoľvek ponúkaný tovar ani neposkytuje popredajné služby. 
 2. Nároky vyplývajúce zo záruky musia byť uplatnené v súlade s podmienkami nachádzajúcimi sa v záručnom liste alebo záručnom vyhlásení garanta. Záruka (ak sa vzťahuje na tovar) nezakazuje, neobmedzuje ani neruší práva zákazníka vyplývajúce z predpisov o záruke na chyby na predanom tovare s ohľadom na ustanovenia týchto Všeobecných podmienok.

XV. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií, vymáhania nárokov a pravidlá prístupu k týmto postupom

 1. Podrobné informácie týkajúce sa možnosti využitia mimosúdneho riešenia reklamácií, vymáhania nárokov a pravidiel prístupu k týmto postupom zo strany zákazníka sú dostupné v sídlach a na internetových stránkach okresných (mestských) ombudsmanov pre spotrebiteľa, sociálnych organizácií, ktorých úlohou je ochrana spotrebiteľa, Krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na nasledujúcich internetových adresách Úradov pre ochranu konkurencie a spotrebiteľov: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Pokiaľ táto povinnosť nevyplýva priamo z platných právnych predpisov predávajúci nevyužíva mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a vymáhania nárokov, a nevyužíva mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.
 3. Zákazník môže požadovať mimosúdne riešenie sporu so spoločnosťou u subjektu oprávneného na riešenie sporov tohto druhu (v prípade, kedy charakter sporu uvádza, že je subjekt oprávnený na riešenie takého sporu), podľa podmienok a v lehote uvedenej právnymi predpismi zákona zo dňa 23.09.2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (Zb. zák. 2016 ods. 1823, so zm.). Predseda Úradu na ochranu konkurencie a spotrebiteľov vedie register oprávnených subjektov.
 4. Zákazník má právo podať sťažnosť/reklamáciu o. i. prostredníctvom únijnej internetovej platformy ODR dostupnej na internetovej stránke (platforma ODR slúži na riešenie sporov vyplývajúcich z tuzemských alebo cezhraničných zmlúv uzatváraných cez internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Predávajúci neuplatňuje kódex správnej praxe v zmysle čl. 2 bodu 5 zákona zo dňa 23. augusta 2007 o boji proti nekalým obchodným praktikám.

 XVI. Doplnkové služby

 1. Každý zákazník má možnosť bezplatné odoberať newsletter e-shopu.
 2. Zákazníkovi bude newsletter zasielaný elektronickou cestou na uvedenú e-mailovú adresu, ak vysloví dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel a na zasielanie korešpondencie elektronickou cestou zo strany predávajúceho.
 3. Zákazník môže kedykoľvek rezignovať na odoberanie newslettra (kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zasielanej korešpondencii alebo kontaktovaním predávajúceho).
 4. Predávajúci umožňuje zákazníkom, ktorí majú založený účet používateľa, aby umiestňovali svoje názory a komentáre k tovaru na k tomu určenom mieste v e-shope.
 5. Na umiestňovanie názorov a komentárov zákazníkom platia ustanovenia bodu III. ods. 12 – 16 Všeobecných podmienok.
 6. Predávajúci poskytuje zákazníkom bezplatné interaktívne okno na komunikáciu (LiveChat) slúžiace na kladenie otázok týkajúcich sa e-shopu. Všetky odpovede z LiveChatu majú iba informatívny charakter a nie sú obsahom ponuky alebo zmluvy.
 7. Zákazník môže kedykoľvek prerušiť službu LiveChat uzatvorením interaktívneho komunikačného okna.
 8. Služba kontaktného formulára spočíva v odosielaní správy predávajúcemu prostredníctvom formulára umiestneného na e-shope. Kedykoľvek je možné zrušenie bezplatnej služby kontaktného formulára a spočíva iba v prerušení odosielania otázok predávajúcemu. 

XVII. Montážne služby

 1. Predávajúci ponúka v rámci jednotlivých objednávok službu montáže tovaru.
 2. Cena za montážnu službu bude uvedená alebo dohodnutá s predávajúcim počas zadávania objednávky.
 3. Montážna služba nezahŕňa výnos tovaru do priestorov uvedených zákazníkom.
 4. Montáž tovaru nasleduje v lehote dohodnutej so zákazníkom, najneskôr však počas 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru.  
 5. Doba realizácie montážnej služby závisí na počte montovaného nábytku a podmienok priestorov, nemala by však presiahnuť 2 pracovné dni.
 6. Kvôli príprave montážnej služby je zákazník v dohodnutom termíne povinný: sprístupniť montážnej firme zaistený priestor s dostatočne veľkým povrchom, kde má dôjsť k montáži tovaru a zaistiť priestor pred mechanickými poškodeniami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku výnosu tovaru a zaistiť cestu vedúcu od vstupu až do priestoru, v ktorom bude tovar montovaný (steny, stropy, podlahy, výťahy).  
 7. Priestor musí byť dostatočne izolovaný (utesnená strecha, okná, strop) a musí byť zaistená dostatočná vlhkosť a izbová teplota. Konštrukcia stien musí umožňovať bezpečnú montáž tovaru, ktorý vyžaduje trvalé pripevnenie k stene – podrobnosti v tomto rozsahu sú obsiahnuté v prílohe k Všeobecným podmienkam. Podlaha musí byť rovná, bez nerovností a sklonov po celej ploche zástavby. Steny musia mať pravé uhly, a to ako vertikálne, tak i horizontálne.
 8. Zákazník sa zaväzuje odovzdať montážnej firme kompletný tovar určený na montáž, komplet dokumentov týkajúci sa tovaru a informácie (vrátane plánu rozmiestnenia tovaru v miestnostiach, akékoľvek ťažkosti brániace v realizácii služby). 
 9. Zákazník sa zaväzuje, že bude prítomný počas realizácie montážnej služby a bude spolupracovať s montážnou firmou v nevyhnutnom rozsahu, vrátane poskytovania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa jednotlivých miestností (napr. elektrická inštalácia, ventilácia atď.).
 10. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností zo strany zákazníka, o ktorých sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 5 – 9 má montážna firma právo montáž odmietnuť. Ak bude montáž znemožnená zo zavinenia zákazníka, môže predávajúci po zákazníkovi požadovať úhradu skutočne vzniknutých nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že montážna služba nebola realizovaná.
 11. Po ukončení montáže zhotoví montážna firma protokol z dodania služby. V protokole môžu obe strany potvrdiť správne prevedenie služby alebo môže zákazník k vykonanej službe vzniesť námietky.
 12. V prípade oznámenia oprávnených námietok, je predávajúci povinný prostredníctvom montážnej firmy vykonať opravu v lehote najneskôr 7 pracovných dní odo dňa oznámenia námietok. Po vykonaní opráv zhotoví montážna firma znovu protokol o vykonanej službe. Ustanovenia vyššie uvedeného odseku sa použijú zodpovedajúcim spôsobom.
 13. Neoprávnené odmietnutie podpisu protokolu zo strany zákazníka oprávňuje montážnu firmu k jednostrannému podpisu protokolu, čo sa rovná prijatiu realizovanej služby.

XVIII. Spracúvanie osobných údajov

Používanie e-shopu, vrátane zadávania objednávok, je spojené so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb týkajúcich sa zákazníka. Podrobné podmienky spracúvania týchto osobných údajov sú popísané predávajúcim v Ochrane súkromia, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke e-shopu.

XIX. Konečné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky sú platné v deň zverejnenia na internetových stránkach e-shopu.
 2. Tieto Všeobecné podmienky môžu byť zmenené. O zmenách Všeobecných podmienok bude každý zákazník informovaný prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty uvedenej zákazníkom, ku ktorej budú pripojené zmenené Všeobecné podmienky.
 3. Súhlas so zmenami vo Všeobecných podmienkach je spojený s ďalším používaním e-shopu po vstupe do platnosti zmenených Všeobecných podmienok s výhradou, že existujúce ustanovenia Všeobecných podmienok sa použijú na zadané Objednávky a uzatvorené Zmluvy pred vstupom zmien Všeobecných podmienok do platnosti.
 4. Zmeny Všeobecných podmienok vstupujú do platnosti v lehote najneskôr 7 dní od chvíle zverejnenia zmenených Všeobecných podmienok na internetových stránkach e-shopu s výhradou, že existujúce ustanovenia Všeobecných podmienok sa použijú na zadané Objednávky a uzatvorené Zmluvy pred vstupom zmien Všeobecných podmienok do platnosti. 
 5. Zákazník má kedykoľvek prístup k aktuálnej verzii týchto Všeobecných podmienok, a to pomocou záložky „Všeobecné podmienky“, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke e-shopu a môže si kedykoľvek kúpiť i výtlačok týchto Všeobecných podmienok.
 6. Všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
 7. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu sú uzatvárané podľa poľského práva a po slovensky.
 8. Vo veciach neregulovaných týmito Všeobecnými podmienkami sa použijú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä občianskeho zákonníka, zákona o právach spotrebiteľov a zákona o poskytovaní elektronických služieb.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽA ZO DŇA 20. MARCA 2020 

I. Definícia

 1. E-shop – internetový obchod, ktorý je IT platformou typu e-commerce nachádzajúci sa na adrese www.bemondi.pl a vedený Predajcom, prostredníctvom ktorého môže zákazník zadávať objednávky.
 2. Predávajúci (Poskytovateľ služieb) – BEMONDI sp. z o.o. (spol. s.r.o.) so sídlom vo Varšave (00-688), ul. Emilie Plater 28, zapísaná do obchodného registra Štátneho súdneho registra vedeného Okresný súdom pre hl. m. Varšavu, XII. Ekonomický odbor Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000630651, DIČ: 5223068612, IČ: 365088012, výška základného kapitálu: 50 000,00 poľských zlotých, adresa elektronickej pošty: kontakt@bemondi.pl, kontaktný telefón: (421) 902482729‎.
 3. Zákazník – právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť k právnym úkonom, a ktorá má v úmysle používať alebo používa služby ponúkané prostredníctvom e-shopu, a najmä má v úmysle uzavrieť Zmluvu s predávajúcim, ako i fyzická osoba, ktorá má v úmysle zavrieť zmluvu priamo spojenú s jej podnikateľskou činnosťou, iba že by z obsahu tejto zmluvy vyplývalo, že pre neho nemá odbornú povahu.
 4. Objednávka – vyhlásenie vôle zákazníka priamo smerujúce k zatvoreniu zmluvy, uvádzajúce najmä druh a počet tovaru, ktorý je ponukou na uzatvorenie zmluvy.
 5. Tovar – výrobky a služby vzťahujúce sa k produktom ponúkaným predávajúcim v e-shope.
 6. Zmluva – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi predávajúcim a zákazníkom, uzatvorená na diaľku prostredníctvom e-shopu alebo telefonicky.
 7. Používateľský účet– panel určený príslušnému zákazníkovi v dôsledku správnej registrácie, kde sú zhromažďované a uchovávané údaje, najmä údaje týkajúce sa objednávok zákazníka a údaje uvedené pri odosielaní týchto objednávok a umožňujúce zákazníkovi sledovanie statusu objednávky.
 8. Newsletter – informácie s novinkami zasielané zákazníkom, ktorí sa prihlásili na ich odber, obsahujúce marketingový obsah týkajúci sa tovaru predávajúceho.
 9. LiveChat – interaktívne okno na komunikáciu slúžiacu na kladenie otázok týkajúcich sa fungovania e-shopu.
 10. Ochrana súkromia – dokument upravujúci zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu.
 11. Pracovný deň – dni od pondelka do piatka s výnimkou štátnych sviatkov.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky sú určené podnikateľským subjektom (v zmysle čl. 431 Občianskeho zákonníka), ktorí sú zákazníkmi e-shopu, ledaže zmluvná strana je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo spájanú s jej podnikateľskou činnosťou a kedy z obsahu takej zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá odbornú povahu.
 2. Všeobecné podmienky vylučujú používanie akýchkoľvek ustanovení všeobecne platného spotrebiteľského práva.
 3. Všeobecné podmienky uvádzajú pravidlá predaja tovaru pri použití diaľkových komunikačných prostriedkov prostredníctvom e-shopu (objednávkový formulár, účet používateľa, e-mail) alebo telefonicky, a tiež zásady používania e-shopu zákazníkmi a poskytovanie doplnkových služieb (napr. Newsletter, LiveChat). 
 4. Služby poskytované fyzickým osobám určené výhradne osobám, ktoré dosiahli plnoletosť.
 5. Kontakt na obsluhu e-shopu je možný prostredníctvom e-mailu na adrese: kontakt@bemondi.sk alebo prostredníctvom telefónnej linky: (421) 902482729‎‎.
 6. E-shop je v prevádzke 24 hodín denne po celý rok, avšak vzhľadom na nutnosť vykonávania údržby v rozsahu udržiavania funkčnosti e-shopu si predávajúci vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie poskytovania jednotlivých služieb, o čom bude zákazníkov informovať oznámením na stránkach e-shopu.
 7. Korešpondenčná adresa, kancelária, showroom: Bemondi sp. z o.o., ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa. Adresa pre vrátenie, sklad: Bemondi sp. z o.o, ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa.
 8. Pokiaľ z ustanovení Všeobecných podmienok nevyplýva nič iné, prebieha všetka komunikácia so zákazníkom prostredníctvom ním uvedenej e-mailovej adresy alebo kontaktného telefónu.
 9. Predávajúci je oprávnený uvádzať obmedzenie maximálneho počtu kusov uvedeného tovaru alebo kategórie tovaru, na ktoré sa objednávka vzťahuje. Informácie týkajúce sa obmedzenia maximálneho počtu uvedeného tovaru alebo kategórie tovaru sú dostupné v e-shope počas objednávania.

III. Poskytovanie služieb elektronickou cestou

       Predávajúci poskytuje elektronickou cestou nasledujúce služby:

 1. umožňuje prezeranie tovaru v e-shope,
 2. predaj tovaru pomocou diaľkových komunikačných prostriedkov e-shopu, t.j. pomocou objednávkového formulára, používateľského účtu alebo e-mailom,
 3. používateľský účet,
 4. Newsletter,
 5. LiveChat,
 6. komentovanie a hodnotenie tovaru,
 7. kontaktný formulár.
 1. Tieto všeobecné podmienky sú podmienkami v zmysle čl. 8 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou, a predávajúci má povinnosti poskytovateľa služieb v zmysle rovnakého vyššie uvedeného zákona.
 2. Technické požiadavky nevyhnutné na spoluprácu s IT systémom, ktorý poskytovateľ služieb používa: 
 1. počítač, smartfón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet;
 2. prístup k elektronickej pošte; 
 3. internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 32 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 9 a vyššej, Opera vo verzii 23 a vyššej, Google Chrome vo verzii 37 a vyššej;
 4. odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; 
 5. odporúčané zapnutie možnosti ukladania súborov cookies a obsluhy Javascript v internetovom prehliadači;
 6. minimálne jeden zo štandardných programov na otváranie súborov typu: PDF.
 7. Podrobné podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní jednotlivých služieb elektronickou cestou sú obsiahnuté v ďalšej časti týchto Všeobecných podmienok.
 8. Poskytovateľ služieb zaistí zákazníkovi možnosť kedykoľvek ukončiť využívanie služieb poskytovaných elektronickou cestou.
 9. Zakázané je dodávanie obsahu nezákonnej povahy.
 10. Zákazník je povinný používať e-shop spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a dodržiavať osobné práva a práva intelektuálneho vlastníctva tretích osôb. 
 11. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje podľa skutočného stavu.
 12. Poskytovateľ služieb podniká kroky kvôli zaisteniu správneho fungovania e-shopu, a to v takom rozsahu, aký vyplýva z aktuálnych technických znalostí a zaväzuje sa k okamžitému odstráneniu porúch vo fungovaní e-shopu, ktoré mu boli zákazníkmi oznámené.
 13. Zákazník môže poskytovateľa služieb informovať o všetkých poruchách vo fungovaní e-shopu (reklamácia) a zasielať všetky svoje názory a žiadosti týkajúce sa fungovania e-shopu.
 14. Zákazník môže hlásiť reklamácie, vyjadrovať svoje názory a žiadosti prostredníctvom e-mailovej adresy poskytovateľa služieb, ktorá je uvedená v bode I ods. 2 Všeobecných podmienok.
 15. Ak porušujú obsahy zverejnené na internetových stránkach e-shopu osobné práva zákazníka alebo iné osoby, môžu tieto osoby potenciálne narušenie hlásiť poskytovateľovi služieb, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb, ktorá je uvedená v bode I ods. 2 Všeobecných podmienok. 
 16. Po prijatí reklamácie alebo oznámení o potenciálnom porušení, začne poskytovateľ služieb ihneď nevyhnutné kroky na odstránenie porúch vo fungovaní e-shopu alebo odstránenie obsahu z e-shopu, ktorý je príčinou takého narušenia. Poskytovateľ služieb zodpovedá za obsah zverejnený zákazníkmi, pokiaľ dostane oznámenie o ich nezákonnosti v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok. 
 17. V prípade prijatia oznámenia o nezákonne umiestnenom obsahu si poskytovateľ služieb vyhradzuje právo na odstránenie komentárov zákazníkov, najmä v zmysle nevhodného obsahu alebo takého, ktoré môžu byť porušením platných právnych predpisov, kedy bolo na základe oznámenia tretích osôb alebo príslušných orgánov uznané, že môžu byť porušením platných právnych predpisov.
 18. Poskytovateľ služieb nie je povinný zverejňovať obsahy zverejnené zákazníkmi, a to najmä a v prípade, kedy sú tieto obsahy nevhodné, poškodzujú záujmy poskytovateľa služieb alebo také, ktoré môžu byť porušením platných právnych predpisov.

IV. Postup na zadávanie objednávok

 1. Informácie o tovare obsahujúce jeho cenu a popis, vrátane technických parametrov sú ponukou na uzatvorenie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka. 
 2. Predávajúci v e-shope vo forme prílohy ku Všeobecným podmienkam pripája dokument informujúci zákazníka o typických vlastnostiach jednotlivých tovarov, a tiež informácie o odporúčaných spôsoboch používania tovaru, s ktorými sa zákazník musí zoznámiť ešte pred zadaním objednávky. 
 3. Ponuka na uzatvorenie zmluvy je záväzná do chvíle, kedy ju predávajúci z e-shopu neodstráni alebo neinformuje zákazníkov o tom, že je tovar nedostupný.
 4. Cena tovaru viditeľná v e-shope je uvedená v Euro a je vrátane DPH. Cena neobsahuje prípadné náklady na dopravu, platbu, alebo súvisiace služby (napr. montáž), ktoré sú uvádzané alebo určené predávajúcim počas zadávania objednávky. 
 5. Cena a všetky náklady, o ktorých sa hovorí vo vyššie uvedenom odseku, sú záväzné vo chvíli zadania objednávky zákazníkom a nezmenia sa bez ohľadu na zmeny ceny v e-shope, ktoré sa môžu objaviť pri jednotlivých tovaroch po zadaní objednávky zo strany zákazníka. 
 6. Cieľom fotografií a popisov tovaru nachádzajúcich sa v e-shope je, že majú zákazníkovi umožniť, aby si vytvoril všeobecný obraz o vlastnostiach, vzhľade a úžitkových parametroch tovaru. Najmä potom vzhľad tovaru na fotografiách, ktoré sú prezentované v e-shope sa môže líšiť od vzhľadu tovaru, nakoľko tieto rozdiely môžu vyplývať napr. z nastavenia monitora, podmienok osvetlenia alebo iných obmedzení fotografií.
 7. Zákazníkom zavedené alebo uvedené kontaktné údaje určujú, kto bude kupujúcim tovaru (zmluvnou stranou), a okrem toho bude v prípade pochybností uvedená adresa bydliska alebo adresa firmy nachádzajúca sa v kontaktných údajoch zároveň dodacou adresou zakúpeného tovaru, a e-mailová adresa bude využívaná na komunikáciu so zákazníkom týkajúcu sa realizácie objednávky a iných služieb poskytovaných elektronickou cestou.
 8. Objednávky, v ktorých boli nesprávne vyplnené alebo uvedené kontaktné údaje (neexistujúci e-mail alebo chýbajúce telefónne číslo), nebudú vybavené.
 9. Predávajúci umožňuje zadanie objednávky prostredníctvom: a) účtu používateľa; b) objednávkového formulára; c) e-mailovej správy; d) telefónneho kontaktu. 
 1. Ak sa vyskytnú okolnosti znemožňujúce celkovú alebo čiastočnú realizáciu zadanej objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie realizácie objednávky v celom alebo čiastočnom rozsahu, a to v lehote 7 dní odo dňa zadávania objednávky, o čom zákazníka informuje prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú v rámci objednávky.
 2. Ak by bola objednávka, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcom odseku, zo strany zákazníka uhradená, e-shop vykoná okamžité vrátenie finančných prostriedkov proporčne k vyššie stornovanej objednávke so zohľadnením nákladov na dopravu a iných nákladov špecifikovaných v objednávke, a to spôsobom zodpovedajúcim vybranej metóde platby.
 3. Objednávky zadané v sobotu, nedeľu a iné dni, ktoré sú štátnymi sviatkami, budú vybavené prvý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bola objednávka zadaná, iba že by niečo iné vyplývalo z obsahu Všeobecných podmienok.

V. Registrácia používateľského účtu 

 1. Predávajúci umožňuje zákazníkovi bezplatnú registráciu používateľského účtu pri každej návšteve e-shopu a priamo počas zadávania objednávky. 
 2. Registrácia prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Zákazník vypĺňa registračný formulár v súlade s návodom, kde okrem iného uvedie: adresu elektronickej pošty, názov používateľa účtu (login/prihlasovacie meno) a heslo pomocou ktorého sa bude zákazník prihlasovať na svoj účet, a tiež meno a priezvisko. 
 3. Na účely založenia používateľského účtu zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými podmienkami, Ochranou súkromia a súhlasí s ich obsahom, má rovnako možnosť vysloviť ďalšie dobrovoľné súhlasy týkajúce sa marketingovej činnosti predávajúceho. 
 4. V dôsledku správneho uvedenia vyššie stanovených registračných údajov do formulára a výberom možnosti „založiť účet“, e-shop vygeneruje a odošle zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu automatickú správu, ktorá obsahuje informácie o spôsobe aktivácie účtu. 
 5. Pri zadávaní obsahu hesla by mal zákazník zohľadniť skutočnosť, že na zvýšenie úrovne zabezpečenia sa musí heslo skladať z minimálne 6 znakov, z ktorých jeden znak musí byť číslo. Heslo je dôvernou informáciou určenou výhradne pre zákazníka. Zákazník je povinný stanoviť heslo spôsobom znemožňujúcim jeho odhalenie tretími osobami. Zákazník nesmie sprístupňovať obsah prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám.
 6. Zákazník je zodpovedný za sprístupnenie hesla iným subjektom, najmä je povinný uhradiť všetky náklady za všetky objednávky zadané prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla k používateľskému účtu. Zákazník si môže heslo zmeniť vo svojom účte.
 7. Vo chvíli potvrdenia registrácie (aktivácie účtu) dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi registrovaným subjektom (používateľom účtu) a predávajúcim, ktorého predmetom sú služby týkajúce sa používateľského účtu poskytované podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.
 8. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od poskytovaných služieb e-shopu pomocou zrušenia založeného účtu, čo nemá však vplyv na objednávky zadané prostredníctvom tohto účtu. 
 9. Predávajúci môže účet používateľa odstrániť s okamžitou platnosťou, pokiaľ jeho používateľ porušuje ustanovenia Všeobecných podmienok alebo všeobecne platných právnych predpisov s tým, že uvedie príčinu odstránenia tohto účtu. 
 10. Predávajúci umožňuje súčasné založenie používateľského účtu a zadanie objednávky.

VI. Objednávka prostredníctvom objednávkového formulára a používateľského účtu 

 1. Kvôli začatiu procesu zadania objednávky si zákazník vyberá tovar dostupný v e-shope a vkladá ho do virtuálneho „košíka“. Zákazník môže v nákupe pokračovať a robiť príslušné zmeny v tovare vo virtuálnom košíku alebo prejsť do etapy dokončenia objednávky pomocou tlačidla „Prejsť k pokladni”. 
 2. Objednávku zákazník dokončí interaktívnym formulárom dostupným na internetových stránkach e-shopu alebo potvrdí údaje zhromaždené v rámci používateľského účtu.  
 3. Na dokončenie objednávky vyplní zákazník formulár podľa pokynov, kde uvedie o. i.: identifikačné údaje, číslo kontaktného telefónu, e-mailovú adresu, adresu dodania, údaje na faktúru, metódu dodania, pokiaľ tieto údaje neboli už doplnené v rámci používateľského účtu.
 4. Uvedené údaje zákazník potvrdzuje vždy v etape zhrnutia objednávky a vyberá spôsob platby. 
 5. Zákazník potvrdzuje zoznámenie sa s týmito Všeobecnými podmienkami, Ochranou súkromia a súhlasí s ich obsahom, rovnako má možnosť vyjadriť ďalšie dobrovoľné súhlasy týkajúce sa marketingovej činnosti predávajúceho. 
 6. Zadanie objednávky na tovar prostredníctvom objednávkového formulára a používateľského účtu je možné po dokončení celého procesu zadávania objednávky (popísané v bode 1 – 5) a po kliknutí na tlačidlo „objednať a zaplatiť“, čo sa rovná uzatvoreniu zmluvy. 
 7. Zákazník robí platby spôsobom predpísaným pre platobnú službu, uvedie informácie týkajúce sa platobnej karty (ak sa vzťahuje na vybraný spôsob platby) alebo postupuje v súlade s inštrukciami uvedenými na stránkach operátora platobných služieb. Podmienky platieb sú uvedené v bode IX. Všeobecných podmienok.
 8. Po potvrdení objednávky s povinnosťou zaplatiť, predávajúci potvrdí zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré budú zákazníkovi zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail, najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 9. Neodkladne po prijatí informácie o úhrade objednávky predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty potvrdí prijatú platbu zákazníka a informuje ho o prijatí objednávky na realizáciu.
 10. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka kontaktovať telefonicky v prípade akýchkoľvek otázok alebo prípadných pochybností.

VII. Objednávka prostredníctvom telefonického kontaktu

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúce telefónne čísla na zadávanie objednávok:(421) 902482729‎ – dostupné od pondelka do piatka v dobe od 9:00 do 19:00 (s výnimkou štátnych sviatkov iných než nedeľa, poplatok za hovor štandardný – podľa cenníka operátora).
 2. Objednávky zadané prostredníctvom telefónu musia obsahovať minimálne ustanovenie týkajúce sa objednávaného tovaru, t.j. názov, počet a jeho cenu, a tiež iné doplnkové ustanovenia, t.j. miesto dodania, spôsob platby a kontaktné údaje zákazníka, vrátane e-mailovej adresy.
 3. Pokiaľ zákazník neuvedie v objednávke lehotu, počas ktorej bude od predávajúceho očakávať odpoveď, nebude pre neho objednávka zadaná týmto spôsobom záväzná, ak nebude predávajúcim okamžite prijatá.
 4. Predávajúci potvrdí zákazníkovi prijatú objednávku spolu s informáciou o nutnosti potvrdenia objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka a podmienkami platieb, zoznámenie sa so Všeobecnými podmienkami a Ochranou súkromia a ich následným potvrdením, v dôsledku čoho dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 5. Vo chvíli zadania objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka v súlade s vyššie uvedeným odsekom dôjde k uzatvoreniu zmluvy. 
 6. Ak nepotvrdí zákazník objednávku s povinnosťou úhrady v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia informácie o nutnosti potvrdenia zo strany zákazníka objednávky s povinnosťou úhrady, bude objednávka stornovaná.
 7. Po potvrdení objednávky s povinnosťou úhrady potvrdí predávajúci zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré zákazníkovi zašle prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 8. Ihneď po prijatí informácie o úhrade objednávky potvrdí predávajúci túto skutočnosť prostredníctvom elektronickej pošty zákazníkovi a informuje ho o prijatí jeho objednávky na realizáciu.
 9. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka telefonicky kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností.
 10. Zaznamenanie, zaistenie a sprístupnenie obsahu uzatvorenej zmluvy zákazníkovi nasleduje prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok a Ochrany súkromia na internetových stránkach e-shopu, zákazníkovi je zaslaná e-mailová správa, o ktorej sa hovorí v tomto vyššie uvedenom paragrafe, zaznamenaním a uložením vyhlásenia o zadaní objednávky s povinnosťou úhrady v e-shope, a tiež pripojením potvrdenky o nákupe tovaru k zásielke. 
 11. Obsah zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zaistený v IT systéme e-shopu. 

VIII. Objednávka prostredníctvom e-mailovej správy

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúcu e-mailovú adresu na zadávanie objednávok: kontakt@bemondi.sk. 
 2. Objednávka zadaná prostredníctvom e-mailovej správy musí uvádzať minimálne základné ustanovenia týkajúce sa objednávaného tovaru, t.j. názov, počet a jeho cenu, a tiež iné doplnkové ustanovenia, t.j. miesto dodania, spôsob platby a kontaktné údaje zákazníka, vrátane e-mailovej adresy. 
 3. Pokiaľ zákazník neuvedie v objednávke lehotu, počas ktorej bude očakávať od predávajúceho odpoveď, objednávka zadaná týmto spôsobom pre neho nebude záväzná, pokiaľ nebude okamžite prijatá predávajúcim. 
 4. Predávajúci potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky spolu s informáciami o nutnosti potvrdenia objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka, zoznámenie sa so Všeobecnými podmienkami a Ochranou súkromia a ich následným potvrdením, v dôsledku čoho dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 5. Vo chvíli zadania objednávky s povinnosťou úhrady zo strany zákazníka v súlade s vyššie uvedeným odsekom dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 6. Ak nepotvrdí zákazník objednávku s povinnosťou úhrady v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia informácie o nutnosti potvrdenia zo strany zákazníka objednávky s povinnosťou úhrady, bude objednávka stornovaná.
 7. Po prijatí potvrdenia objednávky s povinnosťou úhrady potvrdí predávajúci zákazníkovi podmienky uzatvorenej zmluvy, ktoré zákazníkovi zašle prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr spolu s informáciou o prijatí objednávky na realizáciu.
 8. Ihneď po prijatí informácie o úhrade objednávky potvrdí predávajúci zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty prijatie platby a informuje o prijatí jeho objednávky na realizáciu.
 9. Všetka korešpondencia predávajúceho a zákazníka bude prebiehať prostredníctvom e-mailových správ, čo však nevylučuje právo zákazníka kontaktovať predávajúceho tiež iným spôsobom.
 10. Zamestnanec e-shopu môže zákazníka telefonicky kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností.
 11. Zaznamenanie, zaistenie a sprístupnenie obsahu uzatvorenej zmluvy zákazníkovi nasleduje prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok a Ochrany súkromia na internetových stránkach e-shopu, zákazníkovi je zaslaná e-mailová správa, o ktorej sa hovorí v tomto vyššie uvedenom paragrafe, zaznamenaním a uložením vyhlásenia o zadaní objednávky s povinnosťou úhrady v e-shope, a tiež pripojením potvrdenky o nákupe tovaru k zásielke. 
 12. Obsah zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zaistený v IT systéme e-shopu. 

IX. Platby 

 1. Predávajúci poskytuje v e-shope nasledujúce spôsoby platby:
 1. v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii predávajúceho, a to najneskôr vo chvíli vlastného odberu zo skladu predávajúceho alebo iného miesta uvedeného pri zadávaní objednávky – realizácia objednávky sa začína po ukončení procesu zadávania objednávky;
 2. prevodom – vo forme platby vopred – realizácia objednávky je začatá po zaúčtovaní úhrady na bankovom účte predávajúceho (predávajúci nevyžaduje zaslanie potvrdenia o úhrade na bankový účet);
 3. Blue Media – systém zabezpečených internetových platieb – realizácia objednávky je začatá po prijatí potvrdenia o správnom prevedení operácie od platobného operátora;
 4. dobierkou alebo platobnou kartou – tovar musí byť uhradený prepravcovi v hotovosti alebo platobnou kartou vo chvíli dodania tovaru – realizácia objednávky je začatá po ukončení procesu zadávania objednávky.
 5. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. a) a d), kedy si zákazník vlastným pričinením tovar neprevzal, má predávajúci právo objednávku po uplynutí trojdňovej lehoty stornovať, a to počínajúc odo dňa, kedy Predávajúci získal tovar späť od prepravcu alebo po uplynutí lehoty pre osobný odber tovaru. 
 6. Predávajúci môže so zákazníkom dohodnúť pravidlá opätovného dodania alebo osobný odber za podmienky, že bude osobný odber alebo opätovné dodanie tovaru uhradené vopred. 
 7. Vyššie uvedené ustanovenia ods. 2 a 3 nevylučujú možnosť predávajúceho požadovať od zákazníka úhradu objednaného tovaru i úhradu škody vzniknutej za nerealizované dodanie alebo objednávku (najmä náklady za nerealizovanú zásielku z dôvodu zákazníka). 
 8. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. b) musí byť platba vykonaná počas 7 pracovných dní na bankový účet uvedený v e-mailovej správe, v ktorej je potvrdená zadaná objednávka. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty má predávajúci právo objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar. 
 9. V prípade výberu platobnej metódy, o ktorej sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 1 písm. c) informuje predávajúci zákazníka o chýbajúcej platbe a vyznačí mu náhradný termín úhrady, rovnako môže informovať o iných spôsoboch platby. Po uplynutí nového termínu úhrady môže predávajúci objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar.
 10. Ak bude nutné vrátiť finančné prostriedky za transakciu vykonanú platobnou kartou zákazníka, uskutoční predávajúci vrátenie čiastky na bankový účet priradený k platobnej karte.
 11. Ak vykoná zákazník platbu za časť objednávky (s výnimkou hotovostných platieb, platby platobnou kartou na dobierku alebo pri vlastnom odbere), informuje e-shop zákazníka o chýbajúcej platbe a stanoví mu nový termín na doplatenie objednávky. Po uplynutí tejto lehoty má predávajúci právo objednávku stornovať alebo požadovať úhradu za objednaný tovar. V prípade stornovania objednávky budú uhradené finančné prostriedky za tovar vrátené zákazníkovi, a to formou zodpovedajúcou vybranému spôsobu platby.
 12. Na zakúpený tovar vystavuje predávajúci daňový doklad. Pre účely daňového dokladu je nutné počas zadávania objednávky označiť možnosť vystavenia daňového dokladu a uviesť údaje nevyhnutné pre jeho vystavenie.
 13. Uzatvorením zmluvy s e-shopom a súhlasom so Všeobecnými podmienkami zákazník súhlasí s vystavovaním a zasielaním faktúr zo strany e-shopu v elektronickej forme, a to na uvedený e-mail, so zasielaním elektronického obrazu účtovných dokladov, najmä: daňové doklady s prílohami, dobropisy s prílohami a formuláre.
 14. Zákazník má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas, o ktorom sa hovorí vo vyššie uvedenom odseku, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy predávajúcemu.
 15. Súhlas zákazníka s vystavovaním a zasielaním faktúr v elektronickej forme nevylučuje právo predávajúceho na vystavovanie a zasielanie účtovných dokladov, vrátane faktúr a účteniek v papierovej verzii. 
 16. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, zostáva v majetku predávajúceho až do chvíle uhradenia jeho ceny a prípadných nákladov za dopravu vyplývajúcich zo zmluvy.
 17. Pravidlá elektronických platieb prostredníctvom Blue Media sú dostupné na internetových stránkach https://bluemedia.pl/.  
 18. Službu elektronických platieb realizuje: Blue Media Spółka Akcyjna (akciová spoločnosť) so sídlom v Sopote, ul. Powstańców Warszawy 6, PSČ: 81-718, zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VIII. Ekonomický odbor Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000320590, DIČ 585-13-51-185, IČ 191781561, so základným kapitálom vo výške 2 000 000 PLN (plne splateným), pod dohľadom Komisie pre Finančný dozor a zapísanej do štátneho registra platobných inštitúcií pod číslom IP17/2013.
 19. Pravidlá platieb platobnou kartou pomocou platobných terminálov využívaných predávajúcim prostredníctvom PaySquare sú dostupné na internetových stránkach https://epayment.pl.worldline.com/
 20. Službu platby platobnou kartou realizuje: PaySquare Spółka Europejska (európska spoločnosť) so sídlom v 3526 LB Utrecht, Eendrachtlaan 315  (Holandsko), zapísaná do Obchodného registra Obchodnej komory Utrechtu pod číslom 30196418, vystupujúca v Poľsku ako PaySquare SE Spółka Europejska (európska spoločnosť), Pobočka v Poľsku, Al. Niepodległości 124, kancelária č. 23, 02-577 Varšava, („PaySquare”). PaySquare je zapísaná do registra platobných inštitúcií Holandskej národnej banky (register je dostupný na stránkach www.dnb.nl) a je oprávnená poskytovať služby uvedené vo Všeobecných podmienkach na základe povolenia Holandskej národnej banky. PaySquare poskytuje služby na území Poľskej republiky na základe oznámenia tejto skutočnosti Holandskou národnou bankou zo dňa 31.12.2013 predloženého Komisii pre Finančný dozor.

 X. Doba realizácie objednávky a dodania

 1. Pri každom tovare je uvedená predpokladaná doba realizácie objednávky. Ak nie je doba realizácie objednávky uvedená, predpokladá sa termín 7 pracovných dní. Doba realizácie objednávky záleží na dostupnosti príslušného tovaru.
 2. Doba realizácie objednávky, to je čas počínajúc od chvíle zaúčtovania platby alebo podľa bodu IX. ods. 1 Všeobecných podmienok, až do chvíle odovzdania objednávky zo skladu predávajúceho prepravcovi, ktorý realizuje dodanie, alebo sprístupnenie tovaru  na osobný odber (zahŕňa kompletizáciu objednávky, prípravu na odoslanie/vydanie, dohodnutie termínu dodania so zákazníkom).
 3. Predávajúci ponúka tiež predaj tovaru s predĺženou dobou dostupnosti Tovaru. Táto informácia je uvedená vždy na produktovej karte príslušného tovaru. Vo vzťahu k tomuto tovaru musí byť doba realizácie objednávky predĺžená o dobu dostupnosti príslušného tovaru.
 4. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru: 
 1. prostredníctvom prepravných firiem,
 2. prostredníctvom vlastnej dopravy predávajúceho,
 3. osobným odberom zákazníka – miesto odberu je určené počas zadávania objednávky.
 4. Vzhľadom na charakter tovaru je termín dodania stanovený individuálne so zákazníkom s výhradou nižšie uvedených odsekov. 
 5. Dodanie prebehne počas 14 pracovných dní od chvíle prípravy tovaru na odoslanie. 
 6. Dodanie nezahŕňa službu výnosu tovaru do priestorov zákazníka. Vydanie tovaru prebehne pred priestory zákazníka. 
 7. Prípadné náklady za dopravu uvedené počas zadávania objednávky sa týkajú dodania na územie Slovensko. 
 8. V prípade dodania tovaru na územie Slovensko ponúka predávajúci bezplatné dodanie tovaru uvedeným spôsobom, ak je celková hodnota tovaru v objednávke minimálne vo výške 300 (slovami: tristo) Euro. V prípade, ak dôjde k situácii uvedenej vo Všeobecných podmienkach (napr. čiastočné storno objednávky), a celková hodnota objednávky bude nižšia než 300 (slovami: tristo) Euro, ustanovenia o bezplatnom dodaní nebudú použité a zákazník bude povinný uhradiť náklady za dodanie tovaru podľa platného cenníka nachádzajúceho sa na stránkach e-shopu a v objednávkovom formulári. 
 9. V prípade zahraničného dodania je zákazník povinný pred zadaním objednávky kontaktovať servis e-shopu, a to kvôli stanoveniu možnosti prípadného dodania a výpočtu nákladov za dopravu. Ak nebude dohodnutý spôsob a náklady za dopravu do zahraničia, pôjde o významný nedostatok v objednávke a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, jedine že by predávajúci so zákazníkom opätovne stanovil podmienky objednávky. 
 10. Objednávka na tovar s rôznymi dobami realizácie objednávky a dodaním tovaru je zasielaná až po kompletizácii celej objednávky, tzn. po uplynutí najdlhšej z uvedených dôb realizácie objednávky a dodania tovaru, jedine že by predávajúci so zákazníkom dohodol inú lehotu pre dodanie tovaru.

XI. Proces podávania a realizácie reklamácie a zásady zodpovednosti

 1. Obchod sa zaväzuje dodať tovar bez chýb. Výnimkou je tovar, ktorý vo svojom popise uvádza fyzické chyby. V tomto rozsahu je zodpovednosť predávajúceho vylúčená.
 2. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru spôsobom iným než v súlade s uvedenými informáciami alebo určením, je vylúčená.
 3. Vo chvíli odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti zo strany predávajúcich alebo v prípade odovzdania tovaru na vlastný odbere, prechádzajú na zákazníka všetky výhody i záťaže spojené s výrobkom i nebezpečenstvo prípadnej straty alebo poškodenia veci. V takom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie tovaru vzniknuté od chvíle prijatia tovaru na prepravu až do chvíle vydania tovaru zákazníkovi či za prípadné omeškanie dodania zásielky.
 4. V prípade dodania tovaru zákazníkovi prostredníctvom prepravnej firmy alebo pomocou predávajúceho, je zákazník povinný tovar ihneď skontrolovať. Pokiaľ zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu tovaru, je povinný učiniť nevyhnutné kroky na určenie zodpovednosti prepravcu.
 5. Zákazník je povinný nahlásiť predávajúcemu reklamácie, a informovať ho o všetkých chybách tovaru – pred začatím montáže tovaru. Ak neinformuje zákazník predávajúceho o chybách tovaru ešte pred začatím montáže, zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru zaniká, jedine že by k odhaleniu chyby bola nevyhnutná montáž tovaru.
 6. Zákazník kupujúci tovar má právo podať reklamáciu v lehotách vyplývajúcich z predpisov Občianskeho zákonníka v rozsahu záruky za fyzické chyby predanej veci.   
 7. Reklamácie možno podávať prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky a písomne. Kontaktné údaje predávajúceho kvôli podávaniu reklamácií boli uvedené v bode I Všeobecných podmienok. 
 8. Reklamácia musí obsahovať:  
 1. údaje osoby alebo subjektu podávajúceho reklamáciu (meno a priezvisko alebo úplný názov, kontaktné údaje), 
 2. uvedenie dôvodu reklamácie (vrátane podrobného popisu zistených chýb a dát ich zistenia, ak je to relevantné), 
 3. označenie objednávky, ktorej sa reklamácia týka, 
 4. obsah žiadosti s výhradou nižšie uvedeného ods. 12.
 5. V prípade reklamácie tovaru realizovanej prostredníctvom elektronickej pošty musí zákazník k popisu zistených chýb pripojiť fotodokumentáciu zobrazujúcu reklamovanú chybu (ideálne v jpg. formáte).
 6. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí v lehote 14 dní od dátumu prijatia správne zhotovenej reklamácie v súlade s vyššie uvedenými odsekmi. Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí k reklamácii vo vyššie uvedenej lehote, znamená to, že bola reklamácia zo strany predávajúceho uznaná.
 7. Oprávnenia zákazníka vyplývajúce zo záruky za fyzické chyby tovaru sú obmedzené na žiadosť o odstránenie chyby.
 8. V prípade, že predávajúci odhalí fyzickú chybu tovaru, za ktorú je zodpovedný, postupuje predávajúci podľa svojho uváženia, neodkladne vymení chybný tovar za tovar v bezchybnom stave alebo chybu odstráni. 
 9. Predávajúci môže tiež odstúpiť od zmluvy a vrátiť zákazníkovi uhradenú cenu za tovar, kde bola zistená fyzická chyba, tento nárok však môže byť uplatnený najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia reklamácie.  
 10. V ostatnom rozsahu je zodpovednosť predávajúceho za záruky za chyby tovaru vylúčená.
 11. S výhradou všeobecne platných právnych predpisov je zodpovednosť predávajúceho vo vzťahu k zákazníkovi obmedzená do výšky uhradenej ceny a nákladov za dopravu vyplývajúcich z danej zmluvy. 
 12. Predávajúci nezodpovedá za prípadný ušlý zisk.

XII. Záruky

 1. Na tovar ponúkaný predávajúcim sa môže vzťahovať záruka udelená výrobcom alebo iným tretím subjektom (garantom) alebo inými popredajnými službami. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na akýkoľvek ponúkaný tovar ani neposkytuje popredajné služby. 
 2. Nároky vyplývajúce zo záruky musia byť uplatnené v súlade s podmienkami nachádzajúcimi sa v záručnom liste alebo záručnom vyhlásení garanta. Záruka (ak sa vzťahuje na tovar) nezakazuje, neobmedzuje ani neruší práva zákazníka vyplývajúce z predpisov o záruke na chyby na predanom tovare s ohľadom na ustanovenia týchto Všeobecných podmienok.

XIII. Doplnkové služby

 1. Každý zákazník má možnosť bezplatne odoberať newsletter e-shopu.
 2. Zákazníkovi bude newsletter zasielaný elektronickou cestou na uvedenú e-mailovú adresu, ak vysloví dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel a na zasielanie korešpondencie elektronickou cestou zo strany predávajúceho.
 3. Zákazník môže kedykoľvek rezignovať na odoberanie newslettra (kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zasielanej korešpondencii alebo kontaktovaním predávajúceho).
 4. Predávajúci umožňuje zákazníkom, ktorí majú založený účet používateľa, aby umiestňovali svoje názory a komentáre k tovaru na k tomu určenom mieste v e-shope.
 5. Na umiestňovanie názorov a komentárov zákazníkom platia ustanovenia bodu III. ods. 12 – 16 Všeobecných podmienok.
 6. Predávajúci poskytuje zákazníkom bezplatné interaktívne okno na komunikáciu (LiveChat) slúžiace na kladenie otázok týkajúcich sa e-shopu. Všetky odpovede z LiveChatu majú iba informatívny charakter a nie sú obsahom ponuky alebo zmluvy.
 7. Zákazník môže kedykoľvek prerušiť službu LiveChat uzatvorením interaktívneho komunikačného okna.
 8. Služba kontaktného formulára spočíva v odosielaní správy predávajúcemu prostredníctvom formulára umiestneného na e-shope. Kedykoľvek je možné zrušenie bezplatnej služby kontaktného formulára a spočíva iba v prerušení odosielania otázok predávajúcemu.

XIV. Montážne služby

 1. Predávajúci ponúka v rámci jednotlivých objednávok službu montáže tovaru.
 2. Cena za montážnu službu bude uvedená alebo dohodnutá s predávajúcim počas zadávania objednávky. 
 3. Montážna služba nezahŕňa výnos tovaru do priestorov uvedených zákazníkom. 
 4. Montáž tovaru nasleduje v lehote dohodnutej so zákazníkom, najneskôr však počas 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. 
 5. Doba realizácie montážnej služby závisí na počte montovaného nábytku a podmienok priestorov, nemala by však presiahnuť 2 pracovné dni.
 6. Kvôli príprave montážnej služby je zákazník v dohodnutom termíne povinný: sprístupniť montážnej firme zaistený priestor s dostatočne veľkým povrchom, kde má dôjsť k montáži tovaru a zaistiť priestor pred mechanickými poškodeniami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku výnosu tovaru a zaistiť cestu vedúcu od vstupu až do priestoru, v ktorom bude tovar montovaný (steny, stropy, podlahy, výťahy).
 7. Priestor musí byť dostatočne izolovaný (utesnená strecha, okná, strop) a musí byť zaistená dostatočná vlhkosť a správna izbová teplota. Konštrukcia stien musí umožňovať bezpečnú montáž tovaru, ktorý vyžaduje trvalé pripevnenie k stene – podrobnosti v tomto rozsahu sú obsiahnuté v prílohe k Všeobecným podmienkam. Podlaha musí byť rovná, bez nerovností a sklonov po celej ploche zástavby. Steny musia mať pravé uhly, a to ako vertikálne, tak i horizontálne. 
 8. Zákazník sa zaväzuje odovzdať  montážnej firme kompletný tovar určený na montáž, komplet dokumentov týkajúci sa tovaru a informácie (vrátane plánu rozmiestnenia tovaru v miestnostiach, akékoľvek ťažkosti brániace v realizácii služby). 
 9. Zákazník sa zaväzuje, že bude prítomný počas realizácie montážnej služby a bude spolupracovať s montážnou firmou v nevyhnutnom rozsahu, vrátane poskytovania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa jednotlivých miestností (napr. elektrická inštalácia, ventilácia atď.). 
 10. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností zo strany zákazníka, o ktorých sa hovorí vo vyššie uvedenom ods. 5 – 9 má montážna firma právo montáž odmietnuť. Ak bude montáž znemožnená zo zavinenia zákazníka, môže predávajúci po zákazníkovi požadovať úhradu skutočne vzniknutých nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že montážna služba nebola realizovaná. 
 11. Po ukončení montáže zhotoví montážna firma protokol z dodania služby. V protokole môžu obe strany potvrdiť správne prevedenie služby alebo môže zákazník k vykonanej službe vzniesť námietky. 
 12. V prípade oznámenia oprávnených námietok, je predávajúci povinný prostredníctvom montážnej firmy vykonať opravu v lehote najneskôr 7 pracovných dní odo dňa oznámenia námietok. Po vykonaní opráv zhotoví montážna firma znovu protokol o vykonanej službe. Ustanovenia vyššie uvedeného odseku sa použijú zodpovedajúcim spôsobom.
 13. Neoprávnené odmietnutie podpisu protokolu zo strany zákazníka oprávňuje montážnu firmu k jednostrannému podpisu protokolu, čo sa rovná prijatiu realizovanej služby.

XV. Spracúvanie osobných údajov

Používanie e-shopu, vrátane zadávania objednávok, je spojené so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb týkajúcich sa zákazníka. Podrobné podmienky spracúvania týchto osobných údajov sú popísané predávajúcim v Ochrane súkromia, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke e-shopu.

XVI. Konečné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky sú platné v deň zverejnenia na internetových stránkach e-shopu. 
 2. Tieto Všeobecné podmienky môžu byť zmenené. O zmenách Všeobecných podmienok bude každý zákazník informovaný prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty uvedenej zákazníkom, ku ktorej budú pripojené zmenené Všeobecné podmienky. 
 3. Súhlas so zmenami vo Všeobecných podmienkach je spojený s ďalším používaním e-shopu po vstupe do platnosti zmenených Všeobecných podmienok s výhradou, že existujúce ustanovenia Všeobecných podmienok sa použijú na Objednávky a uzatvorené Zmluvy zadané ešte pred platnosťou nových zmien Všeobecných podmienok. 
 4. Zmeny Všeobecných podmienok vstupujú do platnosti v lehote najneskôr 7 dní od chvíle zverejnenia zmenených Všeobecných podmienok na internetových stránkach e-shopu s výhradou, že existujúce ustanovenia Všeobecných podmienok sa použijú na Objednávky a uzatvorené Zmluvy zadané ešte pred platnosťou nových zmien Všeobecných podmienok.
 5. Zákazník má kedykoľvek prístup k aktuálnej verzii týchto Všeobecných podmienok, a to pomocou záložky „Všeobecné podmienky“, ktorá sa nachádza na hlavnej stránke e-shopu a môže si kedykoľvek kúpiť i výtlačok týchto Všeobecných podmienok.
 6. Všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
 7. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom e-shopu sú uzatvárané podľa poľského práva po slovensky.
 8. Vo veciach neregulovaných týmito Všeobecnými podmienkami sa použijú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä občianskeho zákonníka a zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
 9. Všetky spory vzniknuté medzi predávajúcim a zákazníkom budú predložené súdu, ktorý je miestne príslušný pre sídlo predávajúceho.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU BEMONDI

 1. Nábytok musí byť používaný podľa jeho funkcií a určenia, v súlade s návodom na obsluhu a pokynmi na údržbu.
 2. Nábytok musí byť zmontovaný podľa pripojených montážnych pokynov.  
 3. Nábytok nesmie byť vystavený pôsobeniu atmosférických vplyvov. Nábytok musí byť používaný v suchom a uzatvorenom prostredí, pri teplotách od 10 – 35 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 70 %.
 4. Nábytok musí byť chránený pred mechanickým poškodením. Je zakázané si sadať alebo stáť na nábytku, ktorý na to nebol určený, vrátane lakťových opierok a okrajov kresiel a pohoviek, rovnako ako sa zakazuje prípadná chôdza a skákanie po nábytku.
 5. Nábytok musí byť postavený na stabilnom a rovnom povrchu.  
 6. Niekoľkokrát ročne je nutné skontrolovať, či nešlo k povoleniu spojov. Prípadné povolenie spojov vzniknuté v dôsledku používania je nutné ihneď odstrániť, a to dotiahnutím príslušného kovania alebo spojov.
 7. Nábytok udržujte v minimálnej vzdialenosti 1 m od aktívnych zdrojov tepla, ako sú napr. radiátory, vykurovanie, kachle, kozuby.
 8. Na starostlivosť, čistenie a údržbu nábytku používajte výhradne jemné čistiace prostriedky určené výhradne na tento účel (v prípade prírodnej kože – profesionálne produkty na starostlivosť o kožené výrobky) a mäkké a čisté textílie alebo hubky. Nutné je venovať pozornosť tomu, aby používané prostriedky (textília, hubka) boli úplne čisté, v opačnom prípade by mohli minerálne nečistoty, ako sú zrniečka piesku alebo prachu spôsobiť poškrabanie povrchu nábytku!
 9. V prípade dreveného nábytku a nábytku dyhovaného prírodnou dyhou robte čistenie v smere dreva.
 10. Je zakázané používanie všetkých brúsnych prostriedkov a prostriedkov na báze/obsahujúcich rozpúšťadlá alebo alkohol. Rovnako tak je zakázané používanie práškových alebo odmasťovacích mliek, kovová vlna alebo hubka na riad, ako i niektoré rozpúšťadlá obsiahnuté v čistiacich prostriedkoch, ktoré by mohli zničiť povrch nábytku tak, že by nemohlo dôjsť k obnoveniu ich pôvodného stavu.
 11. Na odstraňovanie nečistôt nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety.
 12. Vyvarujte sa pokvapkaniu povrchu chemickými prostriedkami, olejmi, kyselinami alebo alkoholom, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu alebo odfarbeniu povrchu.
 13. V prípade znečistenia nábytku alebo pokvapkania vodou alebo inou kvapalinou, odstráňte ju čo najrýchlejšie to bude možné, a to vytretím čistou a savou handričkou, aby ste minimalizovali riziká poškodenia alebo zmenu farby povrchu.
 14. Neklaďte na povrch nábytku horúce, vlhké alebo zmrazené predmety a nástroje. 
 15. Ak bude nutné nábytok presťahovať, vykonajte tento úkon zdvihnutím a presunutím nábytku na nové miesto. Vyhýbajte sa posúvaniu nábytku po podlahe, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu stopiek a regulátorov alebo by mohlo dôjsť k prípadnému trvalému poškodeniu podlahy. 
 16. Pred sťahovaním nábytku ho vyprázdnite, aby sa vo vnútri nenachádzali žiadne predmety.  
 17. Nezdvíhajte nábytok za horný veniec a dosku, mohlo by dôjsť k poškodeniu konštrukcie – odtrhnutie prvku od korpusu.  
 18. Pri rozbaľovaní nepoužívajte ostré nástroje, mohlo by dôjsť k poškodeniu nábytku.  
 19. V prípade samostatnej montáže nábytku postupujte podľa montážnych pokynov, ktoré sú vždy pripojené pri dodaní tovaru.
 20. Upozornenie na možné prevrátenie nábytku

Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne zranenie alebo i smrť. Aby ste tomu dokázali zabrániť, upevnite nábytok na stálo k stene. Súprava neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože rôzne druhy stien vyžadujú rôzne typy spojok. Ak by boli však skrutky k objednávke pripojené, skontrolujte ich typ a či je ich použitie vhodné pre váš typ steny. V prípade pochybností, aké skrutky/spojky používať, kontaktujte špecializovaný obchod.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PONÚKANÉHO NÁBYTKU A VLASTNOSTI NÁBYTKU DANEJ KOLEKCIE 

 1. V balíku alebo po vybratí nábytku z balíka môže byť po nejakú dobu cítiť „lak“. Tento zápach s časom stráca svoju intenzitu a po niekoľkých dňoch mizne. Odporúčané je zaistenie ventilácie alebo intenzívnejšie vetranie počas niekoľkých prvých dní.
 2. V prípade nábytku alebo jeho prvkov vyrobených z masívu alebo dyhovaných prírodnou dyhou, nemôžu byť a nemali by byť nepatrné rozdiely vo farbe a štruktúre dreva úplne vyrovnané, pretože sú výsledkom rôznorodosti materiálu dreva a odlišných úrovní nasýtenia lakovaných povrchov. Na túto vyššie uvedenú skutočnosť týkajúcu sa odlišnosti odtieňov nezabúdajte, a to najmä pri objednávaní ďalšieho nábytku do kolekcie, ide však o prírodný jav.  
 3. V prípade nábytku s prvkami z prírodnej kože sa môžu na povrchu vyskytovať mierne rozdiely vo farbe a štruktúre čalúnenia vyplývajúce z rôznorodosti prírodného koženého materiálu, najmä čo sa týka nábytku pochádzajúceho z rôznych výrobných sérií. Ide o prírodný jav. Prírodná koža môže obsahovať i istý počet záhybov či jaziev, čo svedčí o jej pravosti.
 4. V prípade nábytku dodávaného cestnou prepravou sa môžu objaviť nesúmerné záhyby. Po uplynutí istého času získa nábytok svoj zodpovedajúci tvar.  
 5. Prirodzené opotrebovanie výrobku vyplýva zo všeobecného používania, a naopak nerovnomerné opotrebovanie vyplýva z nerovnomerného, intenzívneho používania jednotlivých častí nábytku.
 6. Nábytok z kolekcie Prestige je remeselným nábytkom a rozmery sa môžu mierne líšiť od rozmerov uvádzaných na internetových stránkach Bemondi.pl. Rozdiely v rozmere môžu činiť +/–1 cm.