-10% na celú ponuku so zľavovým kódom BEMONDI10. Doprava zdarma od 300 €.

Záruka najnižšej ceny

Načítávanie...

Podmienky Záruky najnižšej ceny

I. Všeobecné ustanovenia

(1) Všetky pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité nižšie majú význam uvedený v oddiele I Podmienok (Definície). 

(2) Program "Garancia najnižšej ceny" (ďalej len "Program") zaručuje Zákazníkom nakupujúcim Tovar ponúkaný Obchodom, že ak Zákazník nájde nižšiu cenu určitého Identického výrobku (definovaného v bodoch 7-9 nižšie), Predávajúci mu uhradí rozdiel medzi cenou zakúpeného Tovaru a cenou Identického výrobku.

(3) Predávajúci je organizátorom Programu.

(4) Tieto podmienky Programu nie vzorovou zmluvou v zmysle § 384 a nasl. Občianskeho zákonníka a verejným prísľubom v zmysle § 919 Občianskeho zákonníka.

(5) Program je platný od 28.03.2023 od 00:00 hod. do jeho zrušenia Predávajúcim a vzťahuje sa na všetok Tovar ponúkaný v Obchode. Zrušenie Programu (v plnom rozsahu alebo čiastočne) sa uskutoční zverejnením príslušnej informácie v Obchode na www.bemondi.sk, a to s okamžitou účinnosťou ku dňu uvedenému v tejto informácii. Zákazníci, ktorí urobili Objednávku pred dátumom uvedeným v tejto informácii, si zachovávajú právo využívať Program. 

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo v budúcnosti vylúčiť z Programu určitý Tovar. Informácia o Tovare vylúčenom z Programu bude vždy sprístupnená v popise Tovaru v Obchode.

(7) Za identický výrobok sa považuje výrobok, ktorý na online platforme (t. j. v online obchode) ponúka obchodník, ktorý:

- vykonáva činnosti typu elektronického obchodu profesionálne,

- sídlo na Slovensku,

- smeruje svoju ponuku na slovenský trh (smerovaním ponuky na slovenský trh sa rozumie ponuka výrobkov prostredníctvom internetovej platformy prezentovanej v slovenskom jazyku, uvedenie kontaktných telefónnych čísel na predávajúceho s slovenským smerovým číslom, ponuka platby za výrobky v Euro). 

(8) Okrem toho, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, za Identický výrobok sa považuje výrobok, ktorý rovnaké parametre ako Tovar zakúpený od Predávajúceho, najmä

- druh materiálu, z ktorého bol Tovar vyrobený (t. j. druh dreva, dosky, materiálu, výplne atď.),

- typ ďalších prvkov Tovaru (rukoväte, nohy atď.),

- rozmery Tovaru,

- farba Tovaru. 

(9) Identický výrobok musí mať rovnaké parametre, ako uvedené v špecifikácii Tovaru sprístupnenej pre každý Tovar v Predajni Predávajúceho. Predávajúci neumožňuje žiadnu odchýlku od vyššie uvedenej špecifikácie.

II. Podmienky účasti na programe

(1) Podmienkou účasti v Programe je nákup Tovaru v Predajni Predávajúceho.

(2) Zákazník, ktorý uskutočnil nákup Tovaru v Obchode a následne do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky (s povinnosťou úhrady) nájde v inom internetovom obchode identický Tovar za nižšiu cenu, ako je cena Tovaru, zašle oznámenie o zámere využiť Program (ďalej len: Žiadosť) Predávajúcemu e-mailom na adresu: kontakt@bemondi.sk.

(3) Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa vydania príkazu (s povinnosťou platby).

(4) Ponuka Identického výrobku uvedená v Žiadosti musí byť aktuálna ku dňu podania Žiadosti na daný Identický výrobok, t. j. Identický výrobok musí byť ku dňu podania Žiadosti dostupný u iného predajcu a za nižšiu cenu ako objednaný Tovar.

(5) Cena uvedená v bode. 2 vyššie nezahŕňa náklady na dodanie predmetného identického výrobku a/alebo dodatočné služby s tým spojené, napr. zdvíhanie, montáž.

(6) Zákazník k žiadosti priloží:

- Údaje o zákazníkovi, číslo a dátum objednávky;

- sken tlačeného dokladu o kúpe alebo faktúry alebo originál elektronického dokladu o kúpe alebo faktúry za zakúpený Tovar vo formáte umožňujúcom voľné čítanie;

- správne fungujúci odkaz URL, ktorý smeruje na ponuku identického výrobku v príslušnom internetovom obchode, ktorý je základom Žiadosti;

- číslo účtu, na ktorý Predávajúci previesť finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou objednaného Tovaru v Obchode a cenou Identického produktu.

(7) Predajca posúdi riadne a včas podanú žiadosť do 7 dní od jej doručenia.

(8) Ak Predávajúci zistí, že Žiadosť bola podaná nesprávne, kontaktuje Zákazníka a uvedie, aké opravy Žiadosti potrebné. Na žiadosť Predávajúceho je Zákazník povinný predložiť aj doklady a informácie, ktoré mu Predávajúci určí. Predávajúci zároveň uvedie lehotu nie kratšiu ako 3 dni na opravu Podania, predloženie dokladov a informácií. Ak Zákazník riadne a včas splní povinnosti uložené Predávajúcim uvedené v tomto bode, Podanie nadobúda účinnosť dňom jeho pôvodného podania a Predávajúci ho bude posudzovať podľa vyššie uvedeného bodu.

(9) Predávajúci odmietne Podanie z dôvodu formálnych nedostatkov (napr. podané po lehote), a to aj v prípade, ak Zákazník napriek výzve na predloženie ďalších informácií a dokumentov uvedených v tomto odseku tieto nezašle, zašle ich po lehote alebo zašle neúplné informácie alebo dokumenty.

(10) Ak sa zistí, že informácie a dokumenty predložené Zákazníkom v Žiadosti nespĺňajú podmienky Programu, vrátane nesplnenia požiadavky pravosti a aktuálnosti, Predávajúci právo odmietnuť vrátenie rozdielu v cene s uvedením dôvodu odmietnutia.

(11) Po kladnom posúdení Žiadosti Zákazníka Predávajúci do 7 dní od jej posúdenia vráti Zákazníkovi rozdiel medzi cenou, ktorú Zákazník zaplatil Predávajúcemu za kúpu Tovaru, a nižšou cenou Identického výrobku. O vybavení Žiadosti bude Predávajúci informovať Zákazníka e-mailom.

(12) Vrátenie peňazí podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční v hotovosti na bankový účet Zákazníka uvedený v Žiadosti.

III. Vylúčenia

(1) Schéma sa nevzťahuje na:

- na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky identického výrobku,

- výrobky pochádzajúce priamo od výrobcov a veľkoobchodníkov, outletové predajne,

- výrobky ponúkané v rámci výpredajov, výrobky, ktorých predaj sa ukončil, propagačné akcie, zľavy, individuálne zľavy atď,

- výrobky ponúkané ako súčasť viazaného predaja,

- použité, poškodené, neúplné, poddimenzované výrobky,

- výrobky ponúkané v rámci likvidácie iného obchodu. 

(2) Program sa neuplatňuje, ak cena zaplatená za Identický výrobok bola znížená oproti bežnej cene vďaka iným výhodám a benefitom, ktoré nie uvedené v ods. 1 vyššie, výhod a benefitov získaných zákazníkom, napr. vernostných programov, kupónov, zľavových kódov, poukážok, akcií typu cashback (pri ktorých je možné po nákupe získať čiastočnú refundáciu) a nákupov v balíku.

(3) Program sa neuplatňuje v prípade, ak si Zákazník zakúpil Identický výrobok v obchode iného Predávajúceho, najmä zameraného na zahraničný trh.

IV. Sťažnosti

(1) Zákazník môže podať sťažnosť týkajúcu sa Programu prostredníctvom e-mailu adresovaného na adresu Predávajúceho, t. j.: kontakt@bemondi.sk.

(2) Sťažnosť by mala obsahovať:

- Meno a priezvisko zákazníka,

- číslo objednávky,

- dátum objednávky,

- dátum odoslania podania týkajúceho sa Programu. 

(3) Reklamácie budú posúdené do 14 dní od ich prijatia. V prípade, že sťažnosť neobsahuje informácie potrebné na jej posúdenie, predávajúci vyzve sťažovateľa, aby ju v potrebnom rozsahu doplnil, pričom 14-dňová lehota začína plynúť dňom doručenia doplnenej sťažnosti.

(4) Po uznaní reklamácie za účinnú bude mať predávajúci 14 dní na to, aby previedol vrátenie peňazí na číslo bankového účtu uvedené v reklamácii.

V. Opravy faktúr/potvrdení o prijatí

Ak je predávajúci povinný vystaviť opravnú faktúru, vystaví bez zbytočného odkladu opravnú faktúru v rovnakej forme, v akej bola vystavená pôvodná faktúra alebo pokladničný doklad.

VI. Zmeny a doplnenia podmienok programu

(1) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky Programu.

(2) Zmenené podmienky Programu budú účinné odo dňa ich zverejnenia v Obchode a budú sa vzťahovať na všetky Vstupy zaslané po dni ich zverejnenia.