-10% na celú ponuku so zľavovým kódom BEMONDI10. Doprava zdarma od 300 €.

Ochrana súkromia

Načítávanie...

Táto Ochrana súkromia definuje pravidlá na spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bemondi sp. z o. o. (spol. s.r.o.) so sídlom vo Varšave v súlade s Rozhodnutím európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); Zb. zák. EÚ. L. z 2016 č. 119, str. 1 s neskor. zm.; ďalej len „GDPR”). Prosíme, zoznámte sa s nižšie uvedeným obsahom – v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese elektronickej pošty: rodo@bemondi.pl

 • Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť Bemondi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) vo Varšave, ul. Emilie Plater 28, 00-688 Varšava, zapísaná do obchodného registra Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hl. m. Varšavu vo Varšave, XII Ekonomický odbor Štátneho súdneho registra, s číslom KRS: 0000630651, IČ: 365088012, DIČ: 5223068612, so základným kapitálom vo výške 50 000,00 PLN, ďalej len „Bemondi”. 

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa. 

V záležitostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov zo strany Bemondi môžete spoločnosť kontaktovať nižšie uvedenými spôsobmi: 

 1. písomne zaslať list na adresu: ul. Bokserska 66A, 02-690 Varšava;
 2. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: rodo@bemondi.pl. 
 • Účel a právny základ na spracúvanie údajov. 

Vaše osobné údaje budú zo strany spoločnosti Bemondi spracúvané:

 1. na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR s cieľom uzatvoriť a realizovať zmluvu o predaji tovaru a súvisiacich služieb, napr. montážne služby (ďalej spoločne len „Zmluva o predaji“) ponúkaných internetovým obchodom, ktorý je IT platformou typu e-commerce nachádzajúcou sa na adrese www.bemondi.pl (ďalej len „E-shop”), v súlade so Všeobecnými podmienkami e-shopu dostupnými na adrese https://bemondi.pl/regulamin-sklepu a s cieľom riešiť Vaše žiadosti pred uzatvorením zmluvy o predaji;
 2. na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR s cieľom plniť právne povinnosti zo strany Bemondi v súvislosti s uzatvorením  zmluvy o predaji, o právach spotrebiteľa, právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov;
 3. v prípade Vami podanej reklamácie týkajúcej sa zmluvy o predaji – na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR s cieľom prijať a posúdiť predložené reklamácie, ako i s cieľom oznámiť výsledok reklamácie a realizácie oprávnení vyplývajúcich z uznanej reklamácie;
 4. na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR s cieľom uzatvoriť a realizovať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou prostredníctvom e-shopu, v súlade so všeobecnými podmienkami e-shopu, t.j. s cieľom poskytovať nasledujúce služby: prezeranie tovaru v e-shope, predaj tovaru prostredníctvom diaľkových dorozumievacích prostriedkov e-shopu, t.j. pomocou objednávkového formulára, používateľského účtu a e-mailovej správy, založením a údržbou používateľského účtu, služby newsletteru, LiveChatu, komentovania a hodnotenia tovaru, kontaktného formulára (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb elektronickou cestou“) a s cieľom vybaviť Vaše žiadosti pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickú cestou;
 5. v prípade Vami podanej reklamácie týkajúcej sa Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom prijať a vybaviť podanú reklamáciu, ako i oznámenie o výsledku reklamácie a realizácie oprávnení vyplývajúcich z uznanej reklamácie;
 6. v prípade prijatých otázok, názorov a žiadostí – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom realizovať právne odôvodnené záujmy Bemondi vo forme posúdenia a odpovedania na prijaté otázky, názory, žiadosti;
 7. v prípade prijatia informácie o porušení Vašich osobných práv alebo osobných práv inej osoby – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom realizovať právne odôvodnené záujmy Bemondi vo forme posúdenia, či došlo k narušeniu osobných práv a prijatia príslušných krokov v tomto rozsahu;
 8. v prípade, že Bemondi dostane správu o Vašom protiprávnom využívaní e-shopu alebo využívaní e-shopu spôsobom, ktorý nebude v súlade so všeobecnými podmienkami – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom realizovať legitímny záujem Bemondi vo forme určenia rozsahu Vašej zodpovednosti;
 9. v prípade Vami oznámených porúch vo fungovaní e-shopu – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom realizovať legitímny záujmom Bemondi vo forme odstraňovania porúch vo fungovaní e-shopu, ktoré boli Vami oznámené;
 10. v prípade Vášho súhlasu so zasielaním obchodných informácií elektronickou cestou v zmysle zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (t.j. Zb. zák. z 2019 ods. 123 s neskor. zm.) a využívanie koncových zariadení a automatických vyvolávacích systémov zo strany Bemondi v súlade s čl. 172 zákona zo dňa 16. júla 2004 Telekomunikačného zákona (t.j. Zb. zák. z 2018 ods. 1954 s neskor. zm.) – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR kvôli realizácii legitímneho záujmu Bemondi vo forme priameho marketingu na tovaru a služby Bemondi. 

 • Odberatelia osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poverené kvôli ďalšiemu spracúvaniu subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Bemondi v prípade vedenia podnikateľskej činnosti v rámci e-shopu a pri poskytovaní služieb elektronickou cestou prostredníctvom e-shopu v súlade s ustanoveniami všeobecných podmienok e-shopu, najmä potom subjektom poskytujúcim IT, hostingové, účtové, konzultačné, marketingové, kuriérne, bankové, poštové, právne služby a oprávneným štátnym orgánom.

 • Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín.

Bemondi nebude odovzdávať Vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor. 

 • Doba uchovávania osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budú zo strany Bemondi uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu cieľov, pre ktoré boli zhromaždené. Najmä:

 1. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 1) tejto Ochrany súkromia – po dobu do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúce zo Zmluvy o predaji, ktorá bola určená v súlade s platnými právnymi predpismi;
 2. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 2) tejto Ochrany súkromia – po dobu 3 rokov po vyúčtovaní transakcie vyplývajúcej zo Zmluvy o predaji, iba ak by zvláštny právny predpis vyžadoval dlhšiu dobu uchovávania konkrétnych osobných údajov; 
 3. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 3) tejto Ochrany súkromia – po dobu 1 roka odo dňa vybavenia reklamácie; 
 4. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 4) tejto Ochrany súkromia – po dobu do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou, ktorá bola určená v súlade s platnými právnymi predpismi; 
 5. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 5) tejto Ochrany súkromia – po dobu 1 roka odo dňa vybavenia reklamácie;
 6. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 6) tejto Ochrany súkromia – po dobu 1 roka odo dňa udelenia odpovedí na otázky, názory a žiadosti; 
 7. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 7) tejto Ochrany súkromia – do chvíle premlčania lehoty pre trestnú zodpovednosť a/alebo nároky za porušenie osobných práv, ktorá je určená podľa platných právnych predpisov;
 8. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 8) tejto Ochrany súkromia – do chvíle premlčania lehoty pre trestnú zodpovednosť a/alebo nároky za protiprávne využívanie e-shopu z Vašej strany alebo využívanie e-shopu, ktoré by nebolo v súlade so všeobecnými podmienkami e-shopu, táto lehota je určená podľa platných právnych predpisov;
 9. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 9) tejto Ochrany súkromia – po dobu 1 roka od ukončenia realizácie hlásených porúch vo fungovaní e-shopu; 
 10. v prípade, o ktorom sa hovorí v ods. 3 bodu 10) tejto Ochrany súkromia – do chvíle odvolania Vášho súhlasu so zasielaním obchodných informácií alebo využívania koncových zariadení a automatických vyvolávacích systémov zo strany Bemondi alebo do chvíle efektívnej realizácie Vami podaného nesúhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom – podľa toho, čo nastane skôr.
 • Práva spojené so spracúvaním osobných údajov 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Bemondi máte nasledujúce práva:

 1. právo žiadať od Bemondi prístup k Vašim osobným údajom;
 2. právo žiadať opravu Vašich osobných údajov;
 3. právo žiadať odstránenie Vašich osobných údajov;
 4. právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 5. právo podať sťažnosť na spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Bemondi, a to v prípadoch uvedených vo vyššie uvedenom ods. 3 bodu 5) – 10);
 6. právo na prenos Vašich osobných údajov, pokiaľ spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu alebo kvôli uzatvoreniu alebo realizácii zmluvy, ktorá je Vašou stranou (ods. 3 bod 1) a 4) a pokiaľ toto spracúvanie prebieha automatizovane;
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Bemondi.
 • Informácie o požiadavke/dobrovoľnom poskytnutí údajov 

Uvedenie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie môže znemožniť uzatvorenie Zmluvy o predaji a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou. 

V prípade spracúvania osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (ods. 3 bod 2) a 3) vyplýva povinnosť uvedenia osobných údajov z právnych predpisov. 

Okrem toho, že Vaše uvedenie osobných údajov v podanej reklamácii alebo otázkach, názoroch, žiadostiach, oznámeniach o porušení osobných práv alebo oznámeniach porúch, o ktorých sa hovorí v ods. 3 bodu 5), 6), 7) a 9) tejto Ochrany súkromia, je dobrovoľné, nevyhnutné sú tiež pre ich zváženie a oznámenie Vám výsledku ich posúdenia.

Vaše uvedenie osobných údajov kvôli vedeniu priameho marketingu na produkty a služby Bemondi je úplne dobrovoľné, a odmietnutie uvedenia týchto osobných údajov nie je spájané so žiadnymi dôsledkami. 

V rámci spracúvania osobných údajov kvôli priamemu marketingu produktov a služieb spoločnosti Bemondi môže spoločnosť Bemondi robiť profilovanie na základe údajov získaných zo súborov cookies, aby lepšie zodpovedala marketingovým správam zasielaným podľa Vašich preferencií. Nebudete však podliehať rozhodovaniu, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by na Vás malo právne účinky alebo by na Vás malo podobne významný dopad.

 • Informácie o využití pluginov sociálnych sietí. 

Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu umiestnila spoločnosť Bemondi na stránkach pluginy pre sociálne siete portálov Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, ktoré umožňujú Vášmu internetovému prehliadaču sťahovať obsah od dodávateľov vyššie uvedených pluginov a ich odovzdávanie vyššie uvedeným dodávateľom Vašich osobných údajov, sú Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou Bemondi, respektíve spoločnosťami Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Pinterest Europe Ltd. (adresa: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) a Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) ako spolusprávcami v rozsahu operácií zhromažďovania osobných údajov a ich zverejňovaním prostredníctvom prenosu.

Vaše osobné údaje sú spracúvané kvôli zhromažďovaniu a zverejneniu prostredníctvom prenosu dodávateľom pluginov sociálnych sietí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, a sú spracúvané spoločnosťou Bemondi na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR kvôli realizácii legitímneho záujmu Bemondi vo forme optimalizácie reklamy na produkty a služby Bemondi, a to ich zviditeľnením na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter. 

Vaše osobné údaje sú spracúvané kvôli zhromažďovaniu a ich zverejneniu prostredníctvom prenosu dodávateľom pluginov sociálnych sietí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, a budú spracúvané spoločnosťou Bemondi po dobu, kedy budete e-shop používať.

Na spracúvanie osobných údajov kvôli zhromažďovaniu a ich zverejňovaniu prostredníctvom prenosu dodávateľom pluginov sociálnych sietí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter sa vzťahujú všetky ustanovenia tejto Ochrany súkromia.

Na rozsah spracúvania Vašich osobných údajov spolusprávcami, t.j. Facebook Ireland Ltd., Pinterest Europe Ltd. a Twitter International Company, sa vzťahujú zásady obsiahnuté v ochranách súkromia týchto uvedených spolusprávcov, t.j. v Ochrane súkromia Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), v Ochrane súkromia Pinterest (https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy) a v Ochrane súkromia Twitter (https://twitter.com/en/privacy).